Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Luxemburg

Inhoud aangereikt door
Luxemburg

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Ministerie van Justitie

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Fax: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Website: http://www.mj.public.lu/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja, u moet het verzoek om schadeloosstelling rechtstreeks per brief naar de Luxemburgse minister van Justitie sturen. Voorwaarde is wel dat u geen recht hebt op vergoeding van een andere lidstaat en dat u kunt aantonen dat u uw wettelijke en vaste woonplaats in Luxemburg hebt.

Indien u het slachtoffer bent van een misdrijf als bedoeld in artikel 382‑1 van het Wetboek van Strafrecht (mensenhandel), hoeft u uw wettelijke en vaste woonplaats niet in Luxemburg te hebben.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bijgevoegde bewijsstukken?

De volgende talen worden geaccepteerd:

  • Luxemburgs;
  • Frans;
  • Duits.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Het ministerie van Justitie betaalt de kosten van de vertalingen.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Uw aanwezigheid is niet verplicht. U kunt zich door een advocaat laten vertegenwoordigen. Reizen is dus niet nodig.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Zulke medische attesten worden aanvaard of erkend als bewijsstukken voor de gepleegde feiten en de schade die u hebt geleden.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Niet van toepassing. Medische attesten uit het buitenland worden als bewijsstukken aanvaard.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De minister van Justitie beslist binnen zes maanden nadat u uw verzoek hebt ingediend.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Het verzoek moet in het Frans, Duits of Luxemburgs worden ingediend; daarom zal de beslissing eveneens in een van deze drie talen worden opgesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de minister van Justitie wat betreft de grond van de zaak (principekwestie) dan wel het toegekende bedrag, dan kunt u een rechtszaak tegen de staat aanspannen. De staat wordt daarin vertegenwoordigd door de minister van Justitie. In dat geval moet u uw zaak voorleggen aan de arrondissementsrechtbank (tribunal d’arrondissement) van Luxemburg of Diekirch.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Een persoon die kan bewijzen dat hij of zij onvoldoende inkomsten heeft, kan gratis rechtsbijstand ontvangen onder de in de wet vastgestelde voorwaarden. U kunt een advocaat toegewezen krijgen die u juridisch advies geeft en u in de rechtbank vertegenwoordigt. De kosten daarvan worden door de staat betaald. Ook kunt u de instanties raadplegen die juridische informatie en advies verstrekken. Verder kunt u voor gratis juridische voorlichting terecht bij de juridische receptie- en informatiedienst (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Service central d’assistance sociale (SCAS) (centrale dienst voor sociale bijstand) - Service d’aide aux victimes (SAV) (dienst voor slachtofferhulp)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A,
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Laatste update: 19/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.