Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Polen

Inhoud aangereikt door
Polen
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Deze informatie is momenteel niet beschikbaar.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

In de regel moet de assistentieverlenende instantie het verzoek om schadevergoeding naar de beslissende instantie sturen. Als rechthebbende mag u het verzoek echter ook rechtstreeks naar de Poolse beslissende instantie zenden.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

– de bijgevoegde bewijsstukken?

De beslissende instantie accepteert correspondentie in het Pools en het Engels.

Wat betreft de notulen van verhoren die de assistentieverlenende instantie van een ander land heeft gehouden, geldt het volgende: de beslissende instantie accepteert deze wanneer zij in de officiële taal van dat land zijn opgesteld.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De kosten van het vertalen van stukken worden betaald uit de staatskas.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Personen die om schadeloosstelling verzoeken, hoeven geen gerechtskosten te betalen.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

U kunt uw reiskosten niet vergoed krijgen. U kunt echter ook op afstand worden verhoord, dus zonder dat u naar de beslissende instantie toe hoeft te komen. U kunt de beslissende instantie verzoeken de assistentieverlenende instantie in uw land om hulp te vragen bij het regelen van de doorzending van uw verhoor. U moet met zo'n verhoor instemmen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Zo nodig wijst de beslissende instantie een deskundige tolk aan. De kosten die daaruit voortvloeien, hoeft u niet te betalen.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

De beslissende instantie beoordeelt of het onderzoek dat artsen in uw woonplaats hebben verricht, geloofwaardig is. Vindt deze instantie dat een nieuw onderzoek nodig is, dan bent u verplicht daaraan mee te werken. U hoeft alleen de reiskosten te betalen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Uw reiskosten worden niet vergoed, ook niet als u naar dit land moet komen om een medisch onderzoek te ondergaan.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Er is geen termijn vastgesteld voor een beslissing over een verzoek om schadeloosstelling. Hoe lang dat duurt, hangt niet alleen af van de complexiteit van de zaak en van het type bewijs dat de beslissende instantie moet vergaren, maar ook van het aantal zaken dat die instantie op dat moment behandelt.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing over de schadeloosstelling wordt in het Pools opgesteld.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u niet tevreden bent met de beslissing over de schadeloosstelling, kunt u daartegen bij de rechtbank van tweede aanleg (sąd II instancji) hoger beroep instellen. Dat kost u niets.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Op grond van de Poolse wet kunt u rechtsbijstand ontvangen. Deze bijstand is bedoeld voor personen die aantonen dat zij geen advocaat kunnen betalen. U krijgt echter ook hulp van de openbare aanklager die de procedure voert in verband met het misdrijf waarvoor u schadeloosstelling verlangt.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

In Polen bestaat een Fonds voor slachtoffer- en post-penitentiaire hulp (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej). Dit fonds verzamelt geld, onder meer om slachtoffers van misdrijven en hun naaste familieleden te ondersteunen. Het wordt beheerd door de minister van Justitie. De steun is als volgt georganiseerd: de fondsbeheerder selecteert via een openbare aanbestedingsprocedure de organisaties waarvan hij de inschrijving het beste vindt, en kent hun subsidies toe die specifiek zijn bedoeld om maatregelen voor slachtoffers van misdrijven te nemen.

Het geldt wordt gebruikt voor rechtsbijstand en psychische en materiële hulp. In het kader van de rechtsbijstand kunt u hulp krijgen bij het indienen van uw verzoek om schadeloosstelling, ook in grensoverschrijdende zaken.

Als u van deze steun gebruik wilt maken, moet u contact opnemen met een niet-gouvernementele organisatie die met het oog hierop een subsidie van de minister van Justitie heeft ontvangen, en aantonen dat u slachtoffer van een misdrijf bent. Een lijst van zulke organisaties (plus contactgegevens) is te vinden op de website van het ministerie van Justitie (https://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/), in de rubriek over activiteiten / ondersteuning van slachtoffers van misdrijven/ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en hun naaste familieleden – lijst van instanties en organisaties (klik op: działalność/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem/pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Laatste update: 03/04/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.