Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

In Portugal is de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes - CPVC) de beslissende instantie.

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Nee. Slachtoffers van geweldsmisdrijven of huiselijk geweld met gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat moeten het verzoek om (vooruitbetaling van) schadeloosstelling door de Portugese staat indienen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij verblijven.

Deze autoriteit stuurt het verzoek naar de CPVC in Portugal, die het ontvangt en de noodzakelijke stappen onderneemt om de feiten te onderzoeken en een beslissing te nemen over het verzoek.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

a) het verzoek?

De CPVC neemt de verzoeken en documenten in behandeling als zij in het Portugees of het Engels zijn gesteld.

b) de bijgevoegde bewijsstukken?

Als de CPVC de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, verzoekt een zitting te organiseren voor de verzoeker of een andere persoon (bv. een getuige of deskundige), mag de CPVC het schriftelijke verslag van de zitting niet afwijzen als dit is opgesteld in een van de talen van de instellingen van de Unie.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De CPVC. De door de CPVC gevraagde en geleverde diensten bij zaken in verband met geweldsmisdrijven of huiselijk geweld komen niet in aanmerking voor terugbetaling van heffingen of kosten.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

De CPVC ontvangt alle documenten die zij nodig heeft voor haar onderzoek en beslissing in de procedure voor schadeloosstelling door de Portugese staat voor een in Portugal gepleegd strafbaar feit tegen een slachtoffer met gewone verblijfplaats in een andere lidstaat. Zij kan de autoriteit van de betreffende lidstaat ook verzoeken het slachtoffer te horen. Er geldt geen eis dat de verzoeker naar Portugal reist om door de commissie te worden gehoord.

Als de Portugese rechtbank het essentieel acht de verzoeker persoonlijk te horen, zonder gebruik van andere middelen, worden de reis- en andere daarmee verbonden kosten door de Portugese staat betaald.

De dienst voor sociale zekerheid is de nationale autoriteit die aanvragen voor rechtsbijstand ontvangt en verwerkt.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Ja.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Alle documenten die worden opgestuurd door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, worden zonder bijzondere formaliteiten aanvaard en zijn vrijgesteld van legalisatie of soortgelijke formaliteiten.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

De medische documenten die de verzoeker heeft verstrekt aan de autoriteit van de lidstaat waar deze zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, en die nodig zijn om een beslissing te nemen over de zaak, evenals andere documenten waarom wordt verzocht, worden naar de CPVC gestuurd. Er hoeft geen aanvullend medisch onderzoek te worden uitgevoerd in Portugal.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Zowel de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, als de verzoeker zelf wordt binnen tien dagen in kennis gesteld van ontvangst van het verzoek door de CPVC, waarbij een indicatie wordt gegeven van de verwachte termijn waarbinnen een beslissing zal worden genomen over het verzoek.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing over het verzoek om schadeloosstelling kan in het Portugees of het Engels naar de verzoeker en de autoriteit van de lidstaat waar die zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, worden gestuurd. De CPVC kan ook besluiten gebruik te maken van een officiële taal van de EU-lidstaat waar de verzoeker zijn/haar gewone verblijfplaats heeft, of van een andere taal van die lidstaat, mits die taal een van de talen van de instellingen van de Unie is.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, kan ik die dan aanvechten?

Ja. Als de verzoeker van mening is dat de beslissing van de CPVC onjuist is, heeft hij/zij 15 dagen de tijd om een klacht in te dienen bij de commissie zelf. Daarin moet de verzoeker de grondslag van zijn/haar verzoek uiteenzetten, in combinatie met al het bewijs dat hij/zij relevant acht. De CPVC heeft vervolgens dertig dagen de tijd om de klacht te onderzoeken en een beslissing te nemen. Zij kan de betwiste beslissing bevestigen, intrekken, annuleren, wijzigen of vervangen.

Als de verzoeker niet tevreden is met de beslissing over de klacht, kan hij/zij deze aanvechten bij een bestuursgerecht.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

De CPVC biedt geen interventie aan met betrekking tot deze specifieke kwestie.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Commissie voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Comissão de Proteção às Vítimas de Crime - CPVC):

  • persoonlijk – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lissabon, maandag tot en met vrijdag, 9:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:30 uur;
  • per post, met behulp van het formulier op de website van de commissie;
  • per e-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • online, door het formulier voor slachtoffers van geweldsmisdrijven of het formulier voor slachtoffers van huiselijk geweld in te vullen (https://cpvc.mj.pt/);
  • telefonisch: (+351) 213 222 490, tegen het landlijntarief, 9:30 – 12:30 uur en 14:00 – 16:30 uur.

Portugese Vereniging voor slachtofferhulp (Associação Portuguesa de apoio à Vítima - APAV):

  • telefoonlijn voor slachtofferhulp: (+351) 116 006 (9:00 – 21:00 uur op werkdagen);
  • online, via de website van de APAV (beschikbaar in het Portugees, Engels, Russisch en Chinees), of op http://infovitimas.pt/pt/app/;
  • tolkdienst gebarentaal – via videogesprek (+351 12 472), 10:00 – 18:00 uur op werkdagen.

Commissie voor burgerschap en gendergelijkheid (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

  • Informatiedienst voor slachtoffers van huiselijk geweld (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (geeft informatie over de rechten van slachtoffers en over de rechtsmiddelen in het hele land en de plaatsen waar psychische en sociale hulp en juridische informatie kunnen worden verkregen) – telefoonnummer: (+351) 800 202 148 (gratis, anonieme, vertrouwelijke dienst die 24/7 beschikbaar is).
Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.