Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De conform artikel 3, lid 2, aangewezen Roemeense beslissende instantie is:

de districtsrechtbank van Boekarest (Tribunalul București)
Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, Boekarest, code 030823

Tel. +40 214083600, +40 214083700
Fax +40 213187731

E-mail: tribunalul.bucuresti@just.ro

Website: https://tribunalulbucuresti.ro/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek? In het Roemeens;
  • de bijgevoegde bewijsstukken? In het Roemeens.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Niet van toepassing.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Het is niet nodig fysiek aanwezig te zijn.

Onder rechtsbijstand vallen ook reiskosten, indien fysieke aanwezigheid op grond van de wet verplicht is of door de rechtbank wordt geëist, en als de rechter van oordeel is dat de betrokken personen niet op een andere manier kunnen worden gehoord.

De rechter beslist of deze kosten worden vergoed en laat de betrokken partij weten hoe zij deze kan terugvragen.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Het is niet nodig fysiek aanwezig te zijn.

Onder rechtsbijstand vallen ook reiskosten, indien fysieke aanwezigheid op grond van de wet verplicht is of door de rechtbank wordt geëist, en als de rechter van oordeel is dat de betrokken personen niet op een andere manier kunnen worden gehoord.

De rechter beslist of deze kosten worden vergoed en laat de betrokken partij weten hoe zij deze kan terugvragen.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Dit wordt onderzocht door de aangewezen Roemeense beslissende instantie, te weten de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven, van de districtsrechtbank van Boekarest.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

De rechter beslist of deze kosten worden vergoed en laat de betrokken partij weten hoe zij deze kan terugvragen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Een tot twee jaar.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Roemeens.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Bij de behandeling van het verzoek om financiële schadeloosstelling of het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling kan de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling, die uit een panel van twee rechters bestaat, een van de volgende twee oplossingen kiezen:

  1. het verzoek inwilligen en de hoogte van de financiële schadeloosstelling of, in voorkomend geval, van het voorschot bepalen;
  2. het verzoek afwijzen, als niet is voldaan aan de wettelijke eisen voor toekenning van financiële schadeloosstelling of, in voorkomend geval, een voorschot.

De uitspraak over het verzoek om financiële schadeloosstelling of het verzoek om een voorschot op de financiële schadeloosstelling wordt betekend aan het slachtoffer.

Hiertegen kan binnen 15 dagen na de betekening beroep worden ingesteld.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U kunt rechtsbijstand van overheidswege ontvangen overeenkomstig de Roemeense wetgeving (artikel 14 en volgende van wet nr. 211/2004 inzake bepaalde maatregelen ter voorlichting, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van misdrijven).

Kosteloze rechtsbijstand wordt op verzoek toegekend aan de volgende categorieën slachtoffers:

  1. personen die het slachtoffer zijn geworden van de volgende strafbare feiten: (poging tot) moord, doodslag, mishandeling, een opzettelijk misdrijf met lichamelijk letsel voor het slachtoffer tot gevolg, verkrachting, seksueel geweld, seksuele omgang met een minderjarige en het seksueel corrumperen van minderjarigen;
  2. de echtgenoot, kinderen en personen ten laste van de persoon die het slachtoffer is geweest van moord, doodslag of een opzettelijk misdrijf met de dood tot gevolg.

Aan bovenvermelde slachtoffers wordt kosteloze rechtsbijstand toegekend als het strafbare feit op Roemeens grondgebied is begaan of, wanneer het strafbare feit buiten het grondgebied van Roemenië is begaan, als het slachtoffer een Roemeens of buitenlands staatsburger is die legaal in Roemenië verblijft en de strafrechtelijke procedure in Roemenië plaatsvindt.

Aan slachtoffers van andere misdrijven wordt op verzoek kosteloze rechtsbijstand toegekend als het maandinkomen van het slachtoffer per gezinslid niet hoger is dan het nationale bruto minimumloon voor het jaar waarin het slachtoffer zijn/haar verzoek om kosteloze rechtsbijstand heeft ingediend.

Er wordt uitsluitend kosteloze rechtsbijstand toegekend als het slachtoffer binnen 60 dagen na het strafbare feit of na de datum waarop het slachtoffer kennis heeft gekregen van het strafbare feit, aangifte heeft gedaan bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank. Indien het slachtoffer lichamelijk of geestelijk niet in staat was aangifte te doen bij de strafvervolgingsinstanties, gaat de termijn van 60 dagen in op het moment dat hij/zij daartoe weer in staat is.

Slachtoffers die jonger zijn dan 18 jaar en slachtoffers die handelingsonbekwaam zijn, zijn niet verplicht aangifte van het strafbare feit te doen bij de strafvervolgingsinstanties of de rechtbank. De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of degene die handelingsonbekwaam is, kan het strafbare feit bij de strafvervolgingsinstanties melden.

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt ingediend bij de districtsrechtbank van het rechtsgebied waar het slachtoffer woont. Binnen 15 dagen na de indieningsdatum wordt er daarover uitspraak gedaan door twee rechters van de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven. Kopieën van bewijsstukken met betrekking tot de in het verzoek om kosteloze rechtsbijstand ingevulde gegevens en van andere documenten waarover het slachtoffer beschikt en die relevant zijn voor het verzoek, worden bij dat verzoek gevoegd.

De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt genomen in de raadkamer, met oproeping van het slachtoffer.

Indien het slachtoffer niet over een eigen advocaat beschikt, moet in de beslissing waarbij het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt ingewilligd, ook van rechtswege een advocaat worden aangesteld conform wet nr. 51/1995 betreffende de organisatie en de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals opnieuw bekendgemaakt en nadien gewijzigd en aangevuld, en de regels voor het beroep van advocaat.

De beslissing over het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt aan het slachtoffer betekend. De beslissing houdende afwijzing van het verzoek om kosteloze rechtsbijstand wordt op verzoek van het slachtoffer binnen 15 dagen na de betekening met het oog op heroverweging verstuurd naar de districtsrechtbank waartoe de Commissie voor toekenning van financiële schadeloosstelling aan slachtoffers van misdrijven behoort. De heroverweging wordt uitgevoerd door een panel van twee rechters.

Er wordt gedurende de gehele procedure kosteloze rechtsbijstand toegekend tot maximaal twee keer het nationale bruto minimumloon, zoals vastgesteld voor het jaar waarin het slachtoffer het verzoek om kosteloze rechtsbijstand heeft ingediend. De middelen die nodig zijn voor de kosteloze rechtsbijstand, zijn afkomstig uit de staatsbegroting, via de begroting van het ministerie van Justitie.

De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing op de toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van een misdrijf.

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, kunnen ook worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of de handelingsonbekwame persoon. Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, zijn vrijgesteld van zegelrechten.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Het verzoek om kosteloze rechtsbijstand en het verzoek om toekenning van het bedrag dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van de beslissing tot toekenning van civiele schadeloosstelling aan het slachtoffer van het misdrijf, kunnen ook worden ingediend door niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van slachtofferbescherming, indien de documenten zijn ondertekend door het slachtoffer, alle vereiste gegevens bevatten en vergezeld gaan van de noodzakelijke bewijsstukken.

Laatste update: 22/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.