Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefoon: 00 44 300 003 3601

Website: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Wij aanvaarden een verzoek dat rechtstreeks van u afkomstig is zonder dat u de assistentieverlenende instantie in uw land hoeft in te schakelen.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

  • het verzoek?
  • de bijgevoegde bewijsstukken?

Wij ontvangen deze stukken bij voorkeur in het Engels.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze vertalingen worden door ons betaald.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Wij brengen geen kosten in rekening voor onze dienstverlening.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Wij verwerken de verzoeken en communiceren hier schriftelijk over met de verzoekers. U hoeft niet aanwezig te zijn.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Niet van toepassing.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Wij aanvaarden verslagen van artsen in andere landen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Wij vergoeden geen reiskosten.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

Wij streven ernaar eenvoudige zaken af te handelen binnen twaalf maanden na ontvangst van het verzoek. Complexe zaken vragen meer tijd. Wij nemen geen definitieve beslissing over uw zaak zolang uw medische behandeling nog loopt of de mate van uw herstel onbekend is.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

Wij communiceren met u in het Engels.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Als u het niet eens bent met de oorspronkelijke beslissing en ons verzoekt die in heroverweging te nemen, moet u binnen 56 dagen na de datum van deze beslissing een schriftelijk verzoek daartoe tot ons richten. Als u wilt dat wij eventueel aanvullend bewijs ter ondersteuning van uw verzoek in aanmerking nemen, moet u dat bij het verzoek overleggen.

Uw verzoek met alle ondersteunende informatie zal worden behandeld door een andere schadefunctionaris dan degene die de oorspronkelijke beslissing heeft genomen. De nieuwe beslissing kan gunstiger of ongunstiger zijn dan de oorspronkelijke beslissing, of identiek hieraan zijn.

Beroep tegen deze nieuwe beslissing staat met inachtneming van de desbetreffende procedurevoorschriften open bij de rechtbank van eerste aanleg (schadeloosstelling voor door een strafbaar feit veroorzaakte letsels). U kunt deze voorschriften vinden op de website van de rechtbank van eerste aanleg.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

U hebt geen betaalde vertegenwoordiger, zoals een advocaat of een schadebeheerder, nodig om een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Schakelt u wel zo’n vertegenwoordiger in, dan komen de kosten daarvan voor uw eigen rekening.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Voor hulp bij uw verzoek kunt u contact opnemen met de Victims and Witness Information Service.

Laatste update: 15/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.