Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

Ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefoon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: gp.mp@gov.si
Website: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

— het verzoek? In het Sloveens.

— de bijgevoegde bewijsstukken? In het Sloveens, in de vorm van een beëdigde vertaling.

Als het verzoek en de bewijsstukken niet in het Sloveens zijn gesteld, stuurt het ministerie van Justitie deze terug naar de verzoeker of naar de instantie van de lidstaat waaruit het verzoek was ontvangen. Daarbij geeft het ministerie aan dat het verzoek en de bewijsstukken in het Sloveens moeten worden ingediend.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Als het verzoek en de bewijsstukken niet in het Sloveens zijn gesteld, stuurt het ministerie van Justitie deze terug naar de verzoeker of naar de instantie waarvan het verzoek was ontvangen. Daarbij geeft het ministerie aan dat het verzoek en de bewijsstukken in het Sloveens moeten zijn gesteld. Met andere woorden, de instantie voor schadeloosstelling vertaalt het verzoek of de bewijsstukken uit andere EU-lidstaten niet. De vertaalkosten worden door de Republiek Slovenië betaald.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee. Op grond van de Wet op schadevergoeding voor slachtoffers worden er geen kosten in rekening gebracht voor verzoeken, handelingen en beslissingen in schadeloosstellingsprocedures.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Nee, deze kosten worden niet vergoed.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

In de regel hoeft u niet persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de procedure.

De Commissie voor besluitvorming over schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven kan een mondelinge zitting houden of een partij of deskundige horen. Volgens de regels voor de algemene administratieve procedure hebben partijen die de taal niet kennen of deze vanwege een handicap niet kunnen bezigen, recht op een tolk zodat zij het verloop van de procedure kunnen volgen. De beslissende instantie is verplicht u daarover te informeren.

Conform de wet kan de commissie de bevoegde instantie in de andere EU-lidstaat waar u een verzoek om schadevergoeding hebt ingediend, echter vragen deze bijeenkomsten te houden. In dat geval hoeft u als verzoeker niet persoonlijk aanwezig te zijn.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Bijgevoegde medische attesten worden aanvaard of erkend, als zij in het Sloveens, in de vorm van een beëdigde vertaling, worden overgelegd.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Volgens de regels voor de algemene administratieve rechtspraak niet, omdat het een procedure op uw verzoek is.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De wettelijke termijn voor het geven van een beslissing is drie maanden vanaf de ontvangst van een compleet verzoek. In de regel duurt de procedure minder dan een half jaar, afhankelijk van de omstandigheden.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing wordt in het Sloveens gesteld.

Als de procedure via de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat wordt gevoerd, wordt de beslissing samen met het voorgeschreven standaardformulier van de Europese Commissie verstuurd. Dit formulier moet zijn gesteld in de taal van de bevoegde lidstaat waarnaar het wordt gezonden. Het standaardformulier omvat ook een samenvatting van de beslissing, een uitleg of instructie over het rechtsmiddel, en een uitleg over andere acties die van u als verzoeker worden verwacht.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt de beslissing aanvechten door een bestuursrechtelijke procedure aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

Tijdens de administratieve procedure in verband met de voorbereiding van een verzoek om schadevergoeding is geen gratis rechtsbijstand beschikbaar.

Volgens de regels voor de algemene administratieve procedure moet de betrokken ambtenaar echter de rechten van de verzoeker beschermen. Dit betekent dat hij of zij u moet toestaan uw rechten uit te oefenen, u op deze rechten moet wijzen, u moet vragen het verzoekformulier volledig in te vullen en een toelichting moet geven. Daarbij moet hij of zij ervoor zorgen dat uw rechten niet worden ingeperkt door uw onwetendheid of gebrek aan kennis.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de commissie. In een administratief geschil dat tegelijk ook een gerechtelijke procedure vormt, hebben buitenlanders (die niet in Slovenië wonen) recht op gratis rechtsbijstand op voorwaarde van wederkerigheid of onder de voorwaarden en in de gevallen die zijn vastgesteld in de internationale verdragen waaraan de Republiek Slovenië is gebonden.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Hierover hebben wij geen informatie.

Laatste update: 12/03/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.