Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

-

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zijn de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) de assistentieverlenende instantie.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende link.

Bij terroristische misdrijven is het ministerie van Binnenlandse Zaken de assistentieverlenende instantie.

U kunt de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken raadplegen voor informatie over de assistentieverlenende instantie.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de assistentieverlenende instanties van andere lidstaten rechtstreeks in contact treden met de beslissende instantie, maar wij bevelen aan om verzoeken in te dienen via de assistentieverlenende instanties.

In welke taal of talen ontvangen de instanties voor schadeloosstelling het verzoek en de bewijsstukken?

De voor verzoeken om schadeloosstelling en documenten geaccepteerde taal is het Spaans.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

Deze informatie is niet beschikbaar.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zal, nadat alle onderzoeken zijn afgerond en voordat de beslissing over toekenning of afwijzing van de gevraagde steun wordt opgesteld, de aanvrager worden gehoord overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zodat hij relevante argumenten naar voren kan brengen.

Als het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, kan, wanneer het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft, het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) als beslissende instantie de medewerking van de betrokken assistentieverlenende instantie verkrijgen bij het uitvoeren van de procedure voor het horen van de aanvrager of andere personen als het directoraat-generaal dit nodig acht.

Om de hoorzitting te kunnen houden, kan het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats heeft, om de nodige ondersteuning verzoeken zodat de instantie die de toekenning of afwijzing van de steun onderzoekt, de hoorzitting rechtstreeks, per telefoon of per videoconferentie kan laten plaatsvinden als de aanvrager daarmee instemt. Bovendien moet de assistentieverlenende instantie die de hoorzitting leidt, een verslag van de hoorzitting naar het directoraat-generaal voor Personeelsuitgaven en Overheidspensioenen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst zenden.

In geval van terroristische misdrijven gelden dezelfde regels als voor geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven in gevallen waarin het misdrijf in Spanje is gepleegd en de aanvrager van steun zijn gewone verblijfplaats in een andere EU-lidstaat heeft, wanneer het verzoek om steun wordt gedaan via de assistentieverlenende instantie van de lidstaat waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft. De hierboven beschreven acties met betrekking tot de hoorzitting worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd via het directoraat-generaal Ondersteuning van slachtoffers van terrorisme, dat de beslissende instantie is.

Zoals hierboven aangegeven, is het mogelijk de hoorzitting per telefoon of videoconferentie te laten plaatsvinden als de aanvrager daarmee instemt om op die manier reiskosten te vermijden.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

In het algemeen geldt voor slachtoffers van alle misdrijven dat elk slachtoffer dat geen Spaans of de officiële taal van de procedure spreekt of verstaat, recht heeft op gratis bijstand van een tolk die een taal spreekt die het slachtoffer verstaat wanneer hij een verklaring aflegt in de fase van onderzoek door de rechter, de openbare aanklager of politiefunctionarissen of wanneer hij als getuige optreedt in het proces of een andere mondelinge procedure. Dit recht geldt ook voor personen met een gehoor- of spraakstoornis.

Bijstand van een tolk kan worden verleend door middel van een videoconferentie of via andere telecommunicatiemiddelen, tenzij de rechter of de rechtbank op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen besluit om de tolk fysiek aanwezig te laten zijn om de rechten van het slachtoffer te beschermen.

In geval van politieoptreden kan tegen elke beslissing om geen vertolking aan een slachtoffer aan te bieden, in beroep worden gegaan bij de onderzoeksrechter. Dit beroep wordt geacht te zijn ingesteld wanneer de door de beslissing getroffen persoon ten tijde van de afwijzing te kennen geeft daarmee ontevreden te zijn.

Tegen een gerechtelijke beslissing om een slachtoffer geen vertolking aan te bieden, kan in beroep worden gegaan.

Bovendien verstrekken de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven, die bij grensoverschrijdende misdrijven de assistentieverlenende instantie zijn, informatie aan slachtoffers over de beschikbare tolkdiensten.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Alle bij het verzoek gevoegde documenten moeten in het Spaans worden vertaald, aangezien dat de enige taal is die door de instantie voor schadeloosstelling wordt aanvaard.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Nee.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven is de termijn voor het aanvragen van de steun in het algemeen één jaar na de datum waarop het misdrijf plaatsvond.

De termijnen voor het geven van een beslissing om de steun toe te kennen of af te wijzen, definitief of voorlopig, zijn als volgt:

  • voor letsel met blijvende invaliditeit, verergering van dit letsel of overlijden: zes maanden;
  • voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid: vier maanden;
  • voor de kosten van therapeutische behandeling na zedenmisdrijven en voor begrafeniskosten: twee maanden.

Verzoeken kunnen worden geacht te zijn afgewezen als niet uitdrukkelijk een beslissing is gegeven wanneer de termijn daarvoor is verstreken.

In geval van terroristische misdrijven moeten verzoeken in het algemeen worden ingediend binnen een termijn van één jaar na het ontstaan van de schade of na het stellen van een diagnose waaruit een oorzakelijk verband tussen het gevolg en de terroristische daad blijkt. In geval van studiesteun bedraagt de termijn drie maanden vanaf de inschrijving voor de opleiding.

De termijn voor goedkeuring en kennisgeving van de betrokken beslissing bedraagt twaalf maanden, behalve in het geval van studiesteun, wanneer de termijn zes maanden bedraagt. Het verzoek wordt geacht te zijn goedgekeurd als de termijnen zijn verstreken zonder dat een uitdrukkelijke beslissing is gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

In het Spaans.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers de beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over wettelijk vastgestelde steun aanvechten binnen een periode van één maand na kennisgeving. Als niet binnen deze termijn bezwaar wordt aangetekend tegen de beslissing, resteert enkel nog de mogelijkheid om bij het hierboven vermelde ministerie een verzoek om buitengewone herziening in te dienen.

Het bezwaar kan worden ingediend bij het ministerie van Financiën en Overheidsdienst of bij de Nationale Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van Geweldsmisdrijven (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

De Nationale Commissie is het bevoegde orgaan voor het doen van uitspraak op bezwaren tegen beslissingen van het ministerie van Financiën en Overheidsdienst over de op grond van de toepasselijke wetgeving toegekende steun.

Als sinds het bezwaar drie maanden zijn verstreken zonder dat de Nationale Commissie een beslissing heeft genomen, kan het bezwaar als afgewezen worden beschouwd en kan daartegen administratief beroep worden ingesteld.

In geval van terroristische misdrijven kan tegen beslissingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de administratieve procedures voor het aanvragen van de verschillende vormen van steun intern beroep worden ingesteld, of rechtstreeks bezwaar worden aangetekend binnen het bestuurlijke rechtsstelsel.

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

In geval van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen slachtoffers om rechtsbijstand verzoeken overeenkomstig de eisen en de procedure die zijn vastgelegd in de wetgeving die in Spanje van toepassing is.

Volgens de Spaanse wetgeving hebben met name slachtoffers van gendergerelateerd geweld recht op gratis juridisch advies onmiddellijk voorafgaand aan het indienen van de klacht en op gratis verdediging en vertegenwoordiging door een advocaat en een gerechtelijke vertegenwoordiger in alle administratieve processen en procedures die direct of indirect het gevolg zijn van het geweld.

In deze situaties moet één enkel juridisch team de verdediging van het slachtoffer op zich nemen, mits dit het recht van het slachtoffer op verdediging naar behoren waarborgt. Dit recht geldt ook voor begunstigden van steun in geval van overlijden van het slachtoffer, mits zij niet bij de daden betrokken waren.

In geval van terroristische misdrijven hebben in de Spaanse wetgeving erkende slachtoffers van terrorisme ongeacht hun financiële middelen recht op rechtsbijstand in alle gerechtelijke en administratieve procedures die voortvloeien uit de terroristische daad die tot hun status van slachtoffer heeft geleid, onder de voorwaarden van de in Spanje geldende wetgeving inzake rechtsbijstand.

In ieder geval wordt onmiddellijke rechtsbijstand gewaarborgd voor alle slachtoffers van terrorisme die erom verzoeken. Het recht op rechtsbijstand gaat verloren wanneer de status van slachtoffer niet wordt erkend of een vrijspraak wordt uitgesproken waartegen geen beroep mogelijk is, of als de zaak wordt geseponeerd, zonder verplichting om de kosten van tot op dat moment gratis genoten bijstand terug te betalen.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Bij geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven kunnen aanvragers zich voor hulp bij het indienen en verzenden van verzoeken om steun wenden tot de desbetreffende bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven. Deze verstrekken informatie over eventuele financiële steun die op hen van toepassing is en over de verschillende procedures voor het aanvragen van de steun.

De bureaus zijn te vinden in alle autonome gemeenschappen, in bijna alle provinciehoofdsteden en ook in andere steden.

De locaties van de bureaus voor hulp aan slachtoffers van misdrijven vindt u in de volgende link.

Het Bureau voor Informatie aan en Ondersteuning van Slachtoffers van Terrorisme van het Spaanse Hooggerechtshof (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) verschaft algemene informatie over de financiële steun die van toepassing kan zijn op slachtoffers van terrorisme. Dit Bureau is gevestigd op:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Telefoonnummer van de contactpersoon: + 34 914007402

Laatste update: 17/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.