Wanneer mijn verzoek (uit een ander EU-land) in dit land moet worden behandeld

Zweden

Inhoud aangereikt door
Zweden

Welke instantie beslist over een verzoek om schadeloosstelling in grensoverschrijdende zaken?

De Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven (Brottsoffermyndigheten)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: (+46)90708200
Fax : (+46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Website: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adres:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Zweden

Kan ik ook in grensoverschrijdende zaken mijn verzoek rechtstreeks naar de beslissende instantie in dit land zenden (zonder de assistentieverlenende instantie in mijn land in te schakelen)?

Ja. Als het misdrijf in Zweden heeft plaatsgevonden kan het verzoek rechtstreeks naar de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven worden gestuurd.

In welke ta(a)l(en) ontvangen de instanties voor schadeloosstelling:

– het verzoek?

– de bijgevoegde bewijsstukken?

Het verzoek en de bijgevoegde bewijsstukken mogen in het Zweeds en het Engels worden opgesteld.

Indien de instantie voor schadeloosstelling het verzoek/de bijgevoegde bewijsstukken uit een ander EU-land vertaalt, wie betaalt dat dan?

De vertaalkosten komen voor rekening van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven.

Moeten er voor de verwerking van mijn (uit een ander EU-land ontvangen) verzoek administratieve of andere heffingen worden betaald? Zo ja, hoe kan ik die betalen?

Nee.

Indien ik aanwezig moet zijn tijdens de procedure en/of wanneer over mijn verzoek een beslissing wordt gegeven, kunnen mijn reiskosten dan worden terugbetaald? Hoe kan ik om die terugbetaling verzoeken? Met wie moet ik contact opnemen?

Als verzoeker hoeft u niet aanwezig te zijn. De verwerking gebeurt schriftelijk.

Is er een tolk beschikbaar ingeval ik persoonlijk aanwezig moet zijn?

Tijdens het proces kan zo nodig een tolk worden ingeschakeld.

Zullen door artsen in het land van mijn woonplaats afgegeven medische attesten worden aanvaard of erkend, of zal mijn gezondheidstoestand/letsel door uw eigen medische deskundigen moeten worden onderzocht?

Medische attesten en notities van andere landen kunnen worden aanvaard. Wanneer een extra beoordeling nodig is, vraagt de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven gewoonlijk aan specialisten om op basis van het beschikbare medische bewijs een advies uit te brengen.

Zullen mijn reiskosten worden vergoed, ingeval ik in dit land een medisch onderzoek moet ondergaan?

Normaal gesproken hoeft u niet in Zweden medisch te worden onderzocht als u in een ander EU-land woont. Als zo'n onderzoek toch nodig is, kunt u de kosten vergoed krijgen.

Hoe lang duurt het (ongeveer) om van de instantie/het orgaan een beslissing over de schadeloosstelling te krijgen?

De verwerkingstijd hangt af van de aard van de zaak en de werkdruk van de instantie. De gemiddelde verwerkingstijd is gewoonlijk drie maanden, maar een langere of kortere periode behoort ook tot de mogelijkheden. Zaken worden in volgorde van ontvangst behandeld; in de regel wordt er geen voorrang aan bepaalde zaken gegeven.

In welke taal zal ik de beslissing over mijn verzoek ontvangen?

De beslissing wordt in het Zweeds gesteld. Als u geen Zweeds spreekt, krijgt u ook een Engelse samenvatting van de beslissing.

Als ik niet tevreden ben met de beslissing, hoe kan ik die dan aanvechten?

U kunt geen hoger beroep instellen tegen de beslissing van de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven. De instantie kan echter wel op verzoek of op eigen initiatief haar beslissing wijzigen, als er nieuwe omstandigheden bekend worden of als er andere redenen zijn om dat te doen.

Als u ontevreden over de beslissing bent, moet u de instantie schriftelijk vragen de zaak opnieuw te beoordelen. Daarbij moet u de gewenste wijziging en de redenen vermelden. Eventuele aanvullende documenten moet u samen met het verzoek indienen.

Als verzoeker heeft u steeds het recht om de beslissing te laten toetsen door de raad voor schadeloosstelling in verband met misdrijven (Nämnden för brottsskadeersättning).

Kan ik rechtsbijstand (bijstand van een advocaat) krijgen krachtens het recht van het andere land?

De kosten van een wettelijke vertegenwoordiger worden alleen vergoed als daar bijzondere redenen voor zijn. Om in geval van een misdrijf schadeloosstelling te krijgen, hebt u meestal geen advocaat nodig. Het is relatief eenvoudig daartoe een verzoek in te dienen. De instantie is ook verplicht u informatie en advies te verstrekken, en moet het bewijs verzamelen dat nodig is voor een beslissing in de zaak.

Zijn er in dit land organisaties voor slachtofferhulp die mij kunnen helpen bij mijn verzoek om schadeloosstelling in een grensoverschrijdende zaak?

Als u een verzoek wilt indienen of vragen hebt over schadevergoeding in grensoverschrijdende zaken, kunt u het best de Zweedse instantie voor schadeloosstelling en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven raadplegen voor hulp en informatie. Informatie is beschikbaar op https://www.brottsoffermyndigheten.se/. U kunt de instantie ook bellen op +46 90 70 82 00.

Laatste update: 24/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.