Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Austria

Autor treści:
Austria

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen – Sozialministeriumservice (Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Spraw Społecznych).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
Faks: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organy przyznające kompensatę przyjmą wniosek oraz dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Jeżeli złoży je organ pomocniczy lub ofiara przestępstwa – co do zasady w językach niemieckim i angielskim.

(Jeżeli ofiara przestępstwa nie może przedstawić organowi dokumentów sporządzonych w językach niemieckim lub angielskim, organ przyjmie również wnioski sporządzone w innych językach, a następnie zapewni ich tłumaczenie).

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokryje dany organ.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie wiąże się to z żadnymi opłatami.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Co do zasady obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Jeżeli wnioskodawca zostanie wezwany do stawiennictwa, na jego wniosek organ pokryje koszty podróży. Właściwym organem w tym zakresie jest Federalny Urząd do Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

W większości przypadków organ powołuje austriackiego biegłego i zasięga jego opinii. Przy dokonywaniu oceny biegły weźmie pod uwagę zaświadczenia lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Tak.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Termin wydania decyzji zależy od rodzaju wnioskowanej kompensaty. W większości przypadków wynosi on sześć miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku niemieckim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję Ministerstwa Spraw Społecznych można zaskarżyć do Federalnego Trybunału Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht). Można również wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego (Verfassungsgerichtshof) oraz do Trybunału Administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak. Ministerstwo Spraw Społecznych ani Federalny Trybunał Administracyjny nie zwracają jednak kosztów zastępstwa procesowego.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Należy się skontaktować z organizacjami udzielającymi wsparcia ofiarom przestępstw (np. Weisser Ring), aby się dowiedzieć, czy zapewniają one tego rodzaju pomoc.

Ostatnia aktualizacja: 19/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.