Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Belgia

Autor treści:
Belgia

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

a) Komisja ds. Pomocy Finansowej na rzecz Ofiar Umyślnych Aktów Przemocy (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) zapewnia pomoc ofiarom, które są obywatelami lub mieszkańcami Belgii, w uzyskaniu kompensaty w innym państwie członkowskim UE.

Adres:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Ofiary terroryzmu powinny skontaktować się z Wydziałem ds. Terroryzmu tej Komisji.

Adres pocztowy:

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adres e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • wniosek? W językach: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim;
  • dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W językach: francuskim, niderlandzkim, niemieckim i angielskim;

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Problem ten dotychczas się nie pojawił i nadal jest przedmiotem rozważań.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Nie.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Kwestię tę ocenia Komisja w oparciu o charakter i powagę szkody poniesionej przez ofiarę.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Obecnie termin ten wynosi 18 miesięcy. Postępowanie jest takie samo w sprawach transgranicznych i w sprawach krajowych.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku francuskim, niderlandzkim, niemieckim lub angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Decyzje wydane przez Komisję nie podlegają zaskarżeniu. Można jedynie wnieść skargę o stwierdzenie nieważności (recours en annulation) do belgijskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie, Komisja nie zapewnia pomocy w tym zakresie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Istnieją służby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw, które mogą pomóc ofiarom w ubieganiu się o kompensatę od Komisji.

Wsparcie na rzecz ofiar zapewniają wspólnoty i regiony belgijskie.

Więcej informacji (w szczególności na temat różnych służb uprawnionych do udzielania wsparcia) można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Federacja Walonia-Bruksela: victimes.be

Flandria: slachtofferzorg.be

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.