Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Bułgarii (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adres: Република България, гр. София 1040, ул. „Славянска“ № 1, Bułgaria

Strona internetowa: https://www.compensation.bg

W przypadku przestępstw popełnionych na terytorium Republiki Bułgarii organem rozstrzygającym wnioski o przyznanie kompensaty w sprawach transgranicznych jest Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

W przypadku przestępstw popełnionych poza terytorium Republiki Bułgarii Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw pełni funkcję organu pomocniczego i przekazuje wniosek o przyznanie kompensaty właściwemu organowi państwa, w którym popełniono przestępstwo.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • wniosek? W językach bułgarskim i angielskim;
  • dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W językach bułgarskim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokrywa Krajowa Rada ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Ofiara nie musi być obecna w toku procedury przyznawania kompensaty przez państwo.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Zob. odpowiedź na poprzednie pytanie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Tak. Dokumentacja medyczna, w tym wydane przez odnośne państwo dokumenty potwierdzające koszty leczenia, mogą zostać przyjęte lub uznane, ale Krajowa Rada podejmuje decyzję w tej kwestii w zależności od okoliczności danej sprawy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży poniesione w celu poddania się badaniu lekarskiemu mogą zostać zwrócone, ale Krajowa Rada podejmuje decyzję w tej kwestii w zależności od okoliczności danej sprawy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Wniosek o przyznanie kompensaty rozpatruje się w terminie jednego miesiąca od dnia jego wpłynięcia. W stosownych przypadkach termin ten można przedłużyć do trzech miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W językach bułgarskim i angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji Krajowej Rady ds. Pomocy i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie przysługuje odwołanie.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Procedura przyznawania kompensaty przez państwo nie wymaga udziału adwokata.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak. Taką rolę pełni Bułgarskie Stowarzyszenie Organizacji Udzielających Wsparcia Ofiarom Przestępstw (Българска асоциация на организациите за подкрепа на пострадалите).

Nr tel.: +359 29819300

Ostatnia aktualizacja: 25/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.