Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Nikica Hamer Vidmar

Tel.: +385 13714756
Faks: +385 13714798

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Strona internetowa: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, składając wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji osobiście lub za pośrednictwem przesyłki poleconej.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

Wniosek i dokumenty potwierdzające muszą być sporządzone w języku chorwackim. Jeżeli wniosek i dokumenty potwierdzające sporządzono w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ rozstrzygający nie tłumaczy wniosku i dokumentów potwierdzających ani nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

W postępowaniu dotyczącym wniosku nie trzeba uiszczać żadnych opłat administracyjnych ani innych należności.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Jeżeli Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Odbor za novčanu naknadu žrtvama) postanowi wezwać wnioskodawcę do stawiennictwa na przesłuchaniu lub do osobistego uczestnictwa w postępowaniu, wnioskodawcy przysługuje zwrot kosztów podróży.

Co do zasady wnioskodawca nie musi osobiście uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu ani w wydawaniu decyzji, a jeżeli przesłuchanie wnioskodawcy, świadków, biegłych sądowych lub innych osób jest konieczne, Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw może – jako organ rozstrzygający – zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym złożono wniosek o przyznanie kompensaty, o przeprowadzenie tych czynności.

Ponadto przesłuchanie, którego przeprowadzenie jest konieczne w takim postępowaniu, można przeprowadzić przy użyciu środków technicznych, w tym technologii informatycznych, sieci komunikacji elektronicznej oraz innych środków zapewniających transmisję obrazu i dźwięku. W takim przypadku przesłuchanie przeprowadza Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, czyli organ rozstrzygający.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Dokumentacja medyczna sporządzona za granicą jest uznawana, ale Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która jako organ rozstrzygający sprawdza i ocenia taką dokumentację, może w stosownych przypadkach wystąpić o opinię biegłego lekarza sądowego.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Właściwy organ wyda decyzję w sprawie wniosku w terminie około 60 dni, jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia wymogi formalne (jeżeli uzyskano i przekazano wszystkie wymagane dokumenty, informacje i dowody niezbędne do wydania rozstrzygnięcia). Jeżeli wniosek wymaga jednak uzupełnienia, czas potrzebny na wydanie decyzji może się wydłużyć.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzję w sprawie wniosku sporządza się w języku chorwackim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji nie przysługuje odwołanie; strona może jednak wnieść skargę do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.