Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Cypr

Autor treści:
Cypr

Jaki organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Brak informacji na ten temat.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wniosek można wysłać bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie nawet w sprawach transgranicznych.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

W językach greckim i angielskim.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W językach greckim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Nie dotyczy.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest wymagana.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ przyjmie zaświadczenia lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie dotyczy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez właściwy organ/podmiot?

Organ rozstrzygający wydaje decyzję w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania wszystkich niezbędnych danych.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W językach greckim i angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego w terminie 75 dni od dnia wydania decyzji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym dotyczącym jego sprawy.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Informacji na temat ubiegania się o kompensatę udziela bezpośrednio Urząd Ubezpieczeń Społecznych.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.