Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Czechy

Autor treści:
Czechy

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, Wydział ds. Kompensat (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: +420 221997966
Faks: +420 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek / dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W języku czeskim, słowackim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku / dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Organ rozstrzygający nie przyjmuje dokumentów sporządzonych w językach innych niż czeski, słowacki lub angielski (wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku lub dokumentów przetłumaczonych na jeden z dopuszczanych języków pod rygorem odrzucenia wniosku); jeżeli organ będzie potrzebował tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku angielskim, sam pokryje koszty tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Koszty podróży nie są zwracane.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Organ rozstrzygający nie zapewnia usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Jeżeli wnioskodawca przedstawi orzeczenie lekarskie wydane w jego miejscu zamieszkania, najprawdopodobniej zostanie ono uznane.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 3 miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku czeskim lub angielskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Wnosząc skargę do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak, na własny koszt.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Największą organizacją pozarządową zapewniającą wsparcie ofiarom przestępstw jest Biały Krąg Ofiar (Bílý kruh obětí).

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.