Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Dania

Autor treści:
Dania

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Erstatningsnævnet)

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Przesłanie wniosku za pośrednictwem organu pomocniczego nie jest wymagane. Wniosek można przesłać bezpośrednio organowi przyznającemu kompensatę w Danii (Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem), który następnie przekaże go policji w okręgu, w którym prowadzono dochodzenie w sprawie danego przestępstwa. Wniosek można również przekazać bezpośrednio policji.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie: wniosek? dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Organ przyjmuje wszystkie przesłane dokumenty zarówno w języku duńskim, jak i w języku angielskim. Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem preferuje jednak, aby wszystkie dokumenty zostały w miarę możliwości przetłumaczone na język duński.

Dania przystąpiła wraz z innymi krajami nordyckimi, tj. Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją, do konwencji o języku, zgodnie z którą obywatele tych państw są uprawnieni do posługiwania się swoim językiem ojczystym w innym kraju nordyckim. Języki objęte zakresem konwencji to duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

W sprawach dotyczących przyznania kompensaty koszty tłumaczenia dokumentów pokrywa duńska policja.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Procedura rozpatrywania wniosku o kompensatę odbywa się w formie pisemnej. Wnioskodawca nie musi zatem być obecny ani przy rozpoznawaniu sprawy przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem, ani przy wydawaniu przez radę decyzji w tym zakresie.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Ponieważ procedura ma formę pisemną, kwestie związane z koniecznością osobistego stawiennictwa i usług tłumacza ustnego są nieistotne.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Nie ustanowiono wymogu przeprowadzania ocen i badań lekarskich przez lekarzy w Danii. Duńska Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem co do zasady przyjmuje wszystkie zaświadczenia lekarskie.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Zazwyczaj przeprowadzenie badania lekarskiego w Danii nie jest konieczne, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w innym państwie UE, ponieważ takie badanie można przeprowadzić w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wydatki poniesione w związku z koniecznością odbycia podróży do miejsca leczenia i z takiego miejsca mogą zostać pokryte jako wydatki związane z powrotem do zdrowia.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas rozpoznawania wniosku przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem może się znacznie różnić w poszczególnych sprawach. Wynika to między innymi z konieczności uzyskania dodatkowych informacji dotyczących danej sprawy od policji, lekarzy lub innych organów, w zależności od konkretnych okoliczności sprawy. Podobnie w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty zdolności do zarobkowania może pojawić się konieczność przekazania sprawy do rozpoznania przez Zakład Ubezpieczeń Rynku Pracy (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), co może doprowadzić do wydłużenia czasu rozpatrywania sprawy.

Ponad 50% nowych spraw otrzymanych przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem rozpoznaje się w terminie 50 dni w ramach procedury przyspieszonej stosowanej w odniesieniu do nieskomplikowanych spraw. Dotyczy to spraw, w których wydano prawomocne orzeczenie rozstrzygające zarówno o winie, jak i o kwocie kompensaty.

W przypadku braku możliwości rozpoznania sprawy w toku tej szczególnej procedury przyspieszonej sprawę rozpoznaje się w trybie zwykłym, w ramach którego czas rozpoznania wniosku przez Radę ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem wynosi obecnie do 18 miesięcy od daty otrzymania przez nią nowego wniosku o kompensatę.

Wnioskodawca może przyspieszyć proces rozpoznawania jego sprawy, przekazując radzie stosowne dowody na poparcie zgłaszanych roszczeń. Przekazane dokumenty mogą obejmować na przykład rachunki za zakup leków, zaświadczenia lekarskie zawierające informacje o czasie trwania choroby lub wystawione przez pracodawcę zaświadczenie dotyczące dochodu utraconego wskutek doznania uszczerbku na zdrowiu.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem sporządza wszystkie decyzje w języku duńskim. Wnioskodawca może następnie zlecić przetłumaczenie decyzji organowi pomocniczemu w swoim państwie pochodzenia.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzji duńskiej Rady ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem nie można zaskarżyć przed innym organem. Jeżeli wnioskodawca chce odwołać się od decyzji, musi najpierw skontaktować się z Radą ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem i wyjaśnić, dlaczego nie zgadza się z jej treścią. Rada oceni następnie, czy w danym przypadku istnieją podstawy do ponownego rozpoznania sprawy. Kryterium stosowanym zazwyczaj w tym kontekście jest przedstawienie przez wnioskodawcę nowych, istotnych informacji mających znaczenie dla wyniku sprawy.

Jeżeli Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem podtrzyma swoją decyzję, wnioskodawca może zaskarżyć taką decyzję do sądu.

Wnioskodawca może również złożyć skargę do Parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Co do zasady tryb rozpoznawania spraw nie wymaga korzystania z pomocy prawnej, chociaż w przepisach duńskich przewidziano taką możliwość. W szczególnych przypadkach Rada ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem może zobowiązać wnioskodawcę do pokrycia całości lub części wydatków poniesionych przez niego w związku z postępowaniem prowadzonym przez radę.

Nie ustanowiono żadnego wymogu, zgodnie z którym pomoc prawną powinien świadczyć prawnik lub organizacja świadcząca pomoc prawną w Danii.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.