Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Anglia i Walia

Autor treści:
Anglia i Walia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA – Urząd ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Tel.: 00 44 203 684 2517

Strona internetowa: https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Urząd przyjmie wniosek bezpośrednio od wnioskodawcy bez konieczności jego wcześniejszego przekazania organowi pomocniczemu w państwie pochodzenia wnioskodawcy.

W jakim języku(jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • wniosek?
  • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Urząd preferuje dokumenty w języku angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczeń pokrywa urząd.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Urząd nie pobiera opłat z tytułu świadczonych usług.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Urząd rozpatruje wnioski i koresponduje z wnioskodawcami na piśmie. Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Urząd przyjmuje zaświadczenia wydane przez lekarzy z innych państw.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Urząd nie pokrywa kosztów podróży.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku będzie zależał od stopnia jego złożoności. Na przykład rozpatrzenie wniosku dotyczącego utraty zarobków potrwa dłużej niż rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyłącznie płatności na podstawie wykazu szkód. CICA nie zakończy rozpatrywania złożonego wniosku, dopóki wnioskodawca nie potwierdzi, że leczenie doznanych obrażeń zakończyło się (na tyle, na ile jest to możliwe). Urząd dąży do rozstrzygnięcia spraw o niewielkim stopniu złożoności w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Urząd będzie korespondował z wnioskodawcą w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z pierwotną decyzją urzędu i chce, aby urząd ponownie rozpatrzył jego sprawę, musi skierować do niego pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 56 dni od daty wydania pierwotnej decyzji. Wnioskodawca musi załączyć do wniosku wszelkie dodatkowe dowody na jego poparcie, jeżeli chce, aby urząd wziął je pod uwagę.

Po otrzymaniu przez urząd wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wraz ze wszystkimi informacjami uzupełniającymi wniosek zostanie rozpoznany przez urzędnika odpowiedzialnego za rozpatrywanie roszczeń, innego niż urzędnik, który wydał pierwotną decyzję. Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy może być bardziej albo mniej korzystna niż pierwotna decyzja bądź pierwotna decyzja może pozostać niezmieniona.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z treścią decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, może ją zaskarżyć przed Trybunałem Pierwszej Instancji (Izba ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem) zgodnie z regulaminem postępowania przed Trybunałem. Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Trybunału Pierwszej Instancji.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Aby wystąpić z wnioskiem o kompensatę, nie trzeba korzystać z płatnych usług pełnomocnika, takiego jak prawnik posługujący się tytułem solicitor czy przedsiębiorstwo obsługi roszczeń. Jeżeli wnioskodawca zdecyduje się skorzystać z płatnych usług pełnomocnika, urząd nie może pokryć związanych z tym kosztów – wnioskodawca będzie musiał je ponieść we własnym zakresie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Aby uzyskać pomoc przy składaniu wniosku, wnioskodawca może skontaktować się ze Służbą Udzielającą Informacji Ofiarom Przestępstw.

Ostatnia aktualizacja: 01/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.