Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Estonia

Autor treści:
Estonia

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Sotsiaalkindlustusamet (Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego)

Endla 8
15092
TALLINN

Tel.: +372 6121360
Faks: +372 6408155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Strona internetowa: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Uwagi:
Organem rozstrzygającym jest Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego wraz z jego miejscowymi wydziałami ds. rent i emerytur. Informacje na temat miejscowych wydziałów ds. rent i emerytur zostaną wkrótce zamieszczone na niniejszej stronie.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmuje dokumenty?

W językach urzędowych Unii Europejskiej, najlepiej w języku estońskim lub w języku angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku / dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszt usługi tłumaczenia pokrywa organ zlecający tłumaczenie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Wnioskodawca nie musi być fizycznie obecny podczas procesu wydawania decyzji.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Wnioskodawca nie musi być fizycznie obecny.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Dokumenty wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej są dopuszczalne, ale biegły lekarz ocenia stan zdrowia i obrażenia ofiary w oparciu o dokumentację medyczną wydaną w państwie, w którym ofiara ma miejsce zamieszkania.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie jest konieczne poddanie się badaniu lekarskiemu.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia ostatniego dokumentu.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku estońskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Od decyzji można się odwołać w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Można również wnieść skargę do sądu administracyjnego w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania sądowoadministracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w ciągu 30 dni od dnia jego wniesienia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Tak – podmioty świadczące usługi pomocy dla ofiar. Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Zabezpieczenia Społecznego.

Ostatnia aktualizacja: 15/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.