Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Valtiokonttori (Skarb Państwa)

PL 50

FI-00054 Valtiokonttori, Finlandia

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wniosek można wysłać bezpośrednio do Skarbu Państwa (Valtiokonttori). Należy jednak pamiętać o wyjaśnionych poniżej ograniczeniach językowych dotyczących dokumentów.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek?

A dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek należy sporządzić w językach fińskim, szwedzkim lub angielskim. Dokumenty potwierdzające również należy sporządzić w jednym z tych języków.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Skarb Państwa odmówi przyjęcia wniosku do rozpoznania, jeżeli nie został on sporządzony w jednym ze wskazanych powyżej języków. Jeżeli wnioskodawca potrzebuje pomocy w przetłumaczeniu dokumentów, może skontaktować się z organem pomocniczym w państwie, w którym zamieszkuje.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Wnioskodawca nie uiszcza żadnych opłat administracyjnych z tytułu rozpatrzenia wniosku.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Wniosek rozpatruje Skarb Państwa w trybie pisemnym. Wnioskodawcy nie wzywa się do osobistego stawiennictwa na żadnym etapie postępowania.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ przyjmie zaświadczenie lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania wnioskodawcy jako dowód potwierdzający uszczerbek na zdrowiu poniesiony przez wnioskodawcę.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Termin wydania decyzji wynosi średnio 6–8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Skarb Państwa.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Skarb Państwa wydaje decyzje wyłącznie w językach fińskim i szwedzkim. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek sporządzony w języku angielskim, otrzyma wraz z decyzją jej streszczenie w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Otrzymaną decyzję w sprawie kompensaty wnioskodawca może zaskarżyć na piśmie do Sądu ds. Ubezpieczeń (Vakuutusoikeus) w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tej decyzji. Decyzja Skarbu Państwa w sprawie kompensaty zawiera pouczenie na temat sposobu zaskarżenia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Skarb Państwa może udzielić wnioskodawcy porad w kwestiach dotyczących dochodzenia kompensaty. Jeżeli wnioskodawca sporządził wniosek, korzystając z pomocy zewnętrznego prawnika, związane z tym koszty zostaną zwrócone jedynie wtedy, gdy wnioskodawcy przyznano prawo pomocy lub wyznaczono doradcę prawnego w postępowaniu sądowym. Wnioskodawca może uzyskać zwrot kosztów sporządzenia wniosku również wtedy, gdy sprawa nie zostanie skierowana na drogę sądową, jeżeli spełnia określone warunki finansowe, które uprawniają go do uzyskania prawa pomocy.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty?

O pomoc w sporządzeniu wniosku można się zwrócić do Fińskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom (Rikosuhripäivystys, RIKU). Dane kontaktowe tej organizacji znajdują się na jej stronie internetowej pod adresem https://www.riku.fi/en/home/.

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.