Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Francja

Autor treści:
Francja

Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Przy każdym sądzie wielkiej instancji (tribunal de grande instance, TGI) działa komisja ds. kompensat dla ofiar przestępstw (commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) rozpatrująca wnioski o przyznanie kompensaty złożone przez ofiary przestępstw lub inne osoby uprawnione.

W sprawach dotyczących terroryzmu FR. wnioski rozpatruje fundusz gwarancji dla ofiar aktów terrorystycznych i innych przestępstw (Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, FGTI), pod nadzorem sądu, który rozstrzyga sprawę w przypadku zaskarżenia decyzji.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, wnioskodawca może zwrócić się bezpośrednio do organu właściwego do rozpatrzenia jej wniosku.

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

– wniosek o kompensatę?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek i dokumenty przyjmuje się w językach francuskim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

W sprawach transgranicznych ofiary powinny w miarę możliwości same pokrywać koszty tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język francuski.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność ofiary w toku postępowania nie jest konieczna. Niemniej pod pewnymi warunkami ofiara może się ubiegać o zwrot kosztów podróży, o dietę dzienną obejmującą koszty posiłków i noclegu oraz o należność za stawiennictwo (indemnité de comparution).

Aby uzyskać zwrot, należy zwrócić się do organu, który wezwał ofiarę do stawiennictwa.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak, jeżeli ofiara stawi się przed organem, będzie mogła skorzystać nieodpłatnie z usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia lekarskie wydane w państwie zamieszkania ofiary zostaną przyjęte. W zależności od przypadku orzeczenie lekarskie może zostać wydane bez badania ofiary – wyłącznie w oparciu o dokumentację.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Badanie lekarskie odbywa się w miarę możliwości w terminie uzgodnionym z ofiarą – przy okazji jednego z jej pobytów we Francji. W pozostałych przypadkach FGTI może zwrócić ofierze koszty podróży poniesione przez nią w związku ze stawiennictwem na badaniu lekarskim, o ile przedstawi ona odpowiednie dokumenty potwierdzające.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Sekretariat CIVI bezzwłocznie przekazuje wniosek funduszowi gwarancji.

Fundusz gwarancji musi przedstawić ofierze propozycję w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania kompletnych akt przekazanych przez sekretariat CIVI.

Jeżeli ofiara przyjmie propozycję, porozumienie przekazuje się do zatwierdzenia przewodniczącemu CIVI. Zatwierdzone porozumienie można wykonać. Decyzję doręcza się ofierze i funduszowi gwarancji, który wypłaca kompensatę.

W przypadku uzasadnionej odmowy ze strony funduszu gwarancji, odrzucenia propozycji przez ofiarę lub braku odpowiedzi ofiary na propozycję funduszu gwarancji po upływie 2 miesięcy wszczyna się postępowanie sądowe. Sąd rozpatruje wniosek i weryfikuje złożone oświadczenia oraz dokumenty.

Prokurator Republiki i fundusz gwarancji zgłaszają uwagi nie później niż na 15 dni przed rozprawą. Wnioskodawcy i funduszowi gwarancji należy doręczyć wezwanie do stawiennictwa przed sądem nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozprawy.

Po obradach na posiedzeniu niejawnym decyzję CIVI w sprawie przyznania kompensaty lub oddalenia wniosku o kompensatę doręcza się wnioskodawcy i funduszowi gwarancji, który wypłaca przyznaną kompensatę w terminie miesiąca od dnia doręczenia.

W sprawach dotyczących terroryzmu (FR.) fundusz gwarancji wypłaca stosowną kwotę tytułem zaliczki w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jeżeli jest on zasadny. Fundusz gwarancji przedstawia propozycję kompensaty ofierze (po ustabilizowaniu się jej stanu zdrowia) lub – w przypadku śmierci ofiary – jej bliskim w terminie 3 miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzję sporządza się w języku francuskim. Ofierze przysługuje prawo do otrzymania nieodpłatnego tłumaczenia decyzji.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Jeżeli ofiara nie zgadza się z rozstrzygnięciem CIVI, może wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny, pod który podlega dana CIVI.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiara może skorzystać z pomocy prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Stowarzyszenia pomocy ofiarom działające w ramach biur ds. pomocy ofiarom przy sądach oraz we własnych siedzibach mogą nieodpłatnie pomóc ofierze w sporządzeniu wniosku o kompensatę.

Ostatnia aktualizacja: 25/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.