Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Który organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Organami decyzyjnymi są organy pomocnicze działające w każdym kraju związkowym. Właściwość w danej sprawie mają organy w kraju związkowym, w którym popełniono przestępstwo. Wnioskodawcy zagraniczni nie muszą samodzielnie szukać właściwego organu – mogą skontaktować się z centralnym punktem kontaktowym (Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych), który przekaże wniosek o kompensatę odpowiedniemu organowi.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, jest to możliwe, chociaż należy o tym również poinformować właściwe organy pomocnicze.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

wniosek?

W każdym języku europejskim.

dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W każdym języku europejskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wnioskodawca nie pokrywa kosztów tłumaczenia. Pokrywają je zazwyczaj organy decyzyjne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, kto je pokrywa?

W Niemczech nie pobiera się opłat administracyjnych ani innych opłat w sprawach dotyczących kompensat dla ofiar przestępstw.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Koszty podróży, jeżeli są konieczne, pokrywa właściwy organ decyzyjny.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do tłumacza ustnego. W praktyce jednak zazwyczaj przywołuje się tłumacza ustnego, gdy jest to konieczne.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w moim kraju pochodzenia zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia takie są zazwyczaj akceptowane.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży, jeżeli są konieczne, pokrywa właściwy organ decyzyjny.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to w bardzo dużym stopniu od okoliczności danej sprawy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja jest zwykle tłumaczona na język odpowiedniego kraju.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Od decyzji w sprawie kompensaty przysługuje sprzeciw. Jeżeli sprzeciw nie zostanie uwzględniony, można wnieść skargę do sądu ds. socjalnych (Sozialgericht).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Każdy wnioskodawca może skorzystać z takiej usługi w dowolnej chwili, jednak kosztów z tym związanych nie zwraca się.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

W Niemczech jest wiele lokalnych, regionalnych i federalnych organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw, które mogą je wesprzeć. Poniższa strona internetowa zawiera przydatne informacje i jest dostępna również w językach angielskim i hiszpańskim: http://www.odabs.org.

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.