Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Grecja

Autor treści:
Grecja

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Grecki Urząd ds. Kompensat (Archí Apozimíosis) .

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Jeżeli miejsce zamieszkania (katoikía) lub miejsce zwykłego pobytu (siníthi diamoní) wnioskodawcy znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego, wniosek należy złożyć do organu pomocniczego odnośnego państwa członkowskiego, który prześle go do greckiego Urzędu ds. Kompensat. W takim przypadku grecki Urząd ds. Kompensat bezzwłocznie przekazuje organowi pomocniczemu odnośnego państwa członkowskiego i wnioskodawcy następujące informacje: a) dane osoby kontaktowej lub wydziału odpowiedzialnego za rozpatrzenie sprawy; b) potwierdzenie odbioru wniosku oraz c) wskazanie przybliżonego terminu, w którym można spodziewać się wydania decyzji w sprawie wniosku.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek?

Językiem urzędowym, w którym należy sporządzić wniosek i prowadzić wymianę informacji, danych oraz dokumentów potwierdzających, jest język grecki.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Grecki Urząd ds. Kompensat nie ma obowiązku zapewnienia tłumaczenia i w związku z tym nie pokrywa kosztów tłumaczenia.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Tak, opłata wynosi 50 euro. Jeżeli wnioskodawca nie wniesie opłaty w okresie rozpatrywania wniosku przez Urząd ds. Kompensat, wniosek zostanie odrzucony. Grecki organ pomocniczy może udzielić wnioskodawcy informacji na temat przelewu bankowego, do którego dokonania jest on zobowiązany.

Jeżeli wnioskodawca przebywa w państwie z obszaru SEPA (jednolity obszar płatności w euro), może uiścić opłatę drogą elektroniczną poprzez zlecenie przelewu SEPA w euro, wskazując Bank Grecji jako bank odbiorcy. Poniżej podano numer rachunku IBAN i szczegółowe dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ministerstwo Finansów)

Adres odbiorcy: Κ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα

IBAN odbiorcy: GR1201000230000000481090510

Kod identyfikacyjny jednostki (BIC) banku odbiorcy: BNGRGRAA

Tytuł przelewu: xxxxxxxxx95xxxxxxxxx (wnioskodawca otrzyma 20-cyfrowy kod hasła / kod płatności od greckiego organu pomocniczego)

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Grecki Urząd ds. Kompensat może – jeżeli uzna to za konieczne – wezwać wnioskodawcę, sprawcę lub innych uczestników, np. świadków lub biegłych, do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań przed tym organem.

Jeżeli miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego, grecki Urząd ds. Kompensat zwraca się do właściwego organu pomocniczego o przeprowadzenie przesłuchania zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się siedziba tego organu, oraz o przesłanie protokołu przeprowadzonego przesłuchania. We współpracy z właściwym organem pomocniczym Urząd ds. Kompensat może również samodzielnie przeprowadzić przesłuchanie zgodnie z prawem greckim – w drodze rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji. W takim przypadku grecki Urząd ds. Kompensat nie może zobowiązać wnioskodawcy do stawiennictwa. Grecki organ pomocniczy zapewnia wsparcie organowi ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego w przesłuchaniu wnioskodawcy lub innych uczestników, np. świadków lub biegłych.

W tym celu na wniosek organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego grecki organ pomocniczy: a) zapewnia wsparcie organowi ds. kompensat, jeżeli organ ten przeprowadza przesłuchanie bezpośrednio, w drodze rozmowy telefonicznej lub wideokonferencji, zgodnie z prawem greckim; wówczas organ pomocniczy zapewnia niezbędną infrastrukturę logistyczną lub b) przeprowadza przesłuchanie samodzielnie zgodnie z prawem greckim i przesyła protokół tego przesłuchania do organu ds. kompensat właściwego państwa członkowskiego. W takim przypadku protokół przesłuchania, sporządzony w języku greckim, tłumaczy się na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych właściwego państwa członkowskiego lub na inny język UE, który państwo to wskazało jako dopuszczalny.

Koszty poniesione na tym etapie przez grecki organ pomocniczy pokrywa grecki Skarb Państwa.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak, zapewniane są usługi tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia / uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Takie zaświadczenia są uznawane, jednak może również zostać zlecone sporządzenie opinii biegłego.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Tak, koszty zostaną zwrócone.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

Grecki Urząd ds. Kompensat rozpatruje sprawę w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku i wydaje ostateczną decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoznania wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku zrozumiałym przez wnioskodawcę.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Wnioskodawca może odwołać się od decyzji do sądu administracyjnego pierwszej instancji (Dioikitikó Protodikeío) w terminie czterech miesięcy.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiary przestępstw mogą być również uprawnione do pomocy prawnej w odniesieniu do wszystkich spraw karnych i cywilnych. W przepisach (art. 1 ustawy nr 3226/2004) przewidziano, że pomoc prawna przysługuje osobom o niskich dochodach, które są obywatelami państwa członkowskiego UE, obywatelami państwa trzeciego lub bezpaństwowcami, jeżeli zgodnie z prawem zamieszkują lub mają miejsce zwykłego pobytu w Unii Europejskiej. Obywatelami o niskich dochodach, którzy są uprawnieni do pomocy prawnej, są osoby, których roczny dochód na gospodarstwo domowe nie przekracza dwóch trzecich minimalnego rocznego dochodu na osobę określonego w ogólnokrajowym układzie zbiorowym pracy. W przypadku sporu rodzinnego nie uwzględnia się dochodów strony przeciwnej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Ośrodek Badań nad Równością Płci (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas – KEThI)

Krajowy Ośrodek Solidarności Społecznej (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis – EKKA)

Sekretariat Generalny ds. Równouprawnienia Płci (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon)

Grecka Rada ds. Uchodźców (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Amnesty International Grecja (Diethnís Amnistía – Ellinikó Tmíma)

Policja grecka – cyberprzestępczość

Ostatnia aktualizacja: 14/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.