Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Węgry

Autor treści:
Węgry

Jaki organ rozstrzyga w sprawie wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Urząd Miasta Stołecznego Budapesztu (Budapest Főváros Kormányhivatala), jako organ rozstrzygający, jest uprawniony do rozpoznawania wniosków o kompensatę otrzymanych od innych państw członkowskich:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Strona internetowa: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/aldozatsegito-szolgalat-at

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

W każdym języku.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W każdym języku.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Państwo węgierskie.

Czy ze złożeniem wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE) i jego rozpoznaniem wiążą się opłaty administracyjne lub inne opłaty? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie, nie trzeba uiszczać żadnych takich opłat.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Osobisty udział ofiary w postępowaniu nie jest wymagany.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Władze węgierskie uznają zaświadczenia lekarskie wydane w państwie zamieszkania ofiary.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez właściwy organ/podmiot?

W toku postępowania właściwy organ ma obowiązek wydania decyzji w terminie do 60 dni.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku węgierskim; osoby, które nie władają językiem węgierskim, otrzymają jej tłumaczenie.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję wydaną w pierwszej instancji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiara może uzyskać pomoc prawną zgodnie z węgierską ustawą LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Ofiary przestępstw mogą uzyskać pomoc w dochodzeniu swoich praw w dowolnej jednostce organizacyjnej służby udzielającej wsparcia ofiarom, tj. w stołecznych i komitatowych urzędach państwowych oraz w ośrodkach służby udzielającej wsparcia ofiarom, gdzie wyspecjalizowani doradcy udzielają zainteresowanym stronom praktycznego wsparcia (np. pomagają wypełnić wniosek) oraz przekazują im stosowne informacje. Ofiary mogą również zwrócić się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. do stowarzyszenia Biały Krąg – Fehérgyűrű lub do Węgierskiej Organizacji Pomocy Baptystów – Baptista Szeretetszolgálat itd.).

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.