Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Węgry

Autor treści:
Węgry

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Urząd Miasta Stołecznego Budapesztu (Budapest Főváros Kormányhivatala), jako organ rozstrzygający, jest uprawniony do rozpatrywania wniosków o kompensatę otrzymanych od innych państw członkowskich:

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

+36 1 896 2104

E-mail: isz.igazgatosag@bfkh.gov.hu

Strona internetowa: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/aldozatsegitse-es-jogi-segitsegnyujtas

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

W każdym języku.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W każdym języku.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Państwo węgierskie.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie, nie trzeba uiszczać żadnych takich opłat.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Ofierze nie przysługuje zwrot kosztów podróży, ponieważ jej obecność nie jest obowiązkowa.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Akceptujemy je.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

W toku postępowania właściwy organ ma obowiązek wydania decyzji w terminie do 60 dni.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku węgierskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję wydaną w pierwszej instancji można zaskarżyć do Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu drugiej instancji. Decyzję wydaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości w drugiej instancji można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Ofiara może uzyskać pomoc prawną zgodnie z węgierską ustawą LXXX z 2003 r. o pomocy prawnej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Ofiary przestępstw mogą uzyskać pomoc w dochodzeniu swoich praw w każdym z biur służb udzielających wsparcia ofiarom przestępstw, gdzie wyspecjalizowani doradcy udzielają praktycznego wsparcia zainteresowanym stronom (np. pomagają wypełnić wniosek, udzielają informacji). Ofiary mogą również zwrócić się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego (np. do stowarzyszenia Biały Krąg (Fehérgyűrű) lub do Węgierskiej Organizacji Pomocy Baptystów (Baptista Szeretetszolgálat) itd.).

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.