Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Włochy

Autor treści:
Włochy

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Decyzje podejmuje Komisja ds. Wsparcia Ofiar Przestępczości o Charakterze Mafijnym i Umyślnych Przestępstw z Użyciem Przemocy (Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti), działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Via Cavour n. 6; oficjalny adres poczty elektronicznej (PEC): protocollovittimemafia@pecdlci.interno.it). W skład Komisji wchodzi komisarz (Commissario) pełniący rolę przewodniczącego, jeden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dwóch przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jeden przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, jeden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Gospodarczych i Finansów, jeden przedstawiciel Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz jeden przedstawiciel publicznego zakładu ubezpieczeń CONSAP bez prawa głosu, odpowiedzialny za zarządzanie finansami w ramach funduszu.

Wnioski o przyznanie środków z funduszu składa się celem rozpatrzenia do prefektury – urzędu terytorialnego rządu (Prefettura Ufficio territoriale del Governo), właściwej dla jednego z następujących lokalizacji: siedziby sądu, który wydał wyrok skazujący za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 11 ustawy nr 122/2016; miejsca zamieszkania zainteresowanej strony lub – jeżeli ofiara przestępstwa zmarła – innych uprawnionych osób; lub miejsca zamieszkania pełnomocnika szczególnego (procuratore speciale) reprezentującego ofiarę lub inne osoby uprawnione, jeżeli są one obywatelami Włoch lub obywatelami Unii niezamieszkałymi na terytorium Włoch.

W praktyce wniosek rozpatruje Komisja.

Informacje dotyczące warunków przyznawania środków z funduszu oraz formularz wniosku są dostępne pod poniższym adresem na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, ale w celu uzyskania tłumaczenia wniosku i wszelkich innych dokumentów warto zwrócić się do organu pomocniczego.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • wniosek?
  • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W języku włoskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Wnioskodawca nie ponosi kosztów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna, ponieważ postępowanie nie ma charakteru kontradyktoryjnego; jeżeli wnioskodawca zamierza przekazać dodatkowe uwagi lub dokumenty, może je wysłać na oficjalny adres poczty elektronicznej lub przekazać za pośrednictwem organu pomocniczego.

Art. 6 dekretu nr 222/2008 stanowi: „Przesłuchanie wnioskodawcy na wniosek włoskiego organu rozstrzygającego

1. Jeżeli włoski organ rozstrzygający postanowi przesłuchać wnioskodawcę lub inną osobę na podstawie art. 2 ust. 3 dekretu ustawodawczego, przesyła wniosek do organu pomocniczego w innym państwie członkowskim w trybie określonym w art. 3 ust. 2 niniejszego dekretu. Wniosek zawiera informacje dotyczące wymogów proceduralnych, które określono w przepisach prawa włoskiego, oraz prośbę skierowaną do organu pomocniczego w innym państwie członkowskim, który otrzymuje wniosek, o pouczenie osoby, która ma zostać przesłuchana, o tych wymogach proceduralnych.

2. Jeżeli włoski organ rozstrzygający zwraca się do organu pomocniczego w innym państwie członkowskim o przesłuchanie wnioskodawcy lub innej osoby zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego, zgodnie z końcową częścią art. 2 ust. 3 dekretu ustawodawczego przesyła stosowny wniosek w trybie określonym w art. 3 ust. 2 niniejszego dekretu”.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Zobacz odpowiedź na poprzednie pytanie.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Organ uzna takie zaświadczenia, o ile będą one sporządzone w języku włoskim lub w języku angielskim. Nie ma potrzeby przeprowadzenia badań szczególnych przez włoskich lekarzy.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie ma potrzeby przeprowadzania badań lekarskich; wnioskodawca powinien natomiast przekazać właściwą dokumentację medyczną i faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Aktualnie czas oczekiwania wynosi 60 dni od dnia wpływu wniosku. Należy jednak mieć na uwadze, że jeżeli organ rozstrzygający zwróci się o przekazanie dodatkowych dokumentów lub informacji, postępowanie ulegnie zawieszeniu (art. 10-bis ustawy nr 241/90).

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku włoskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzję można zaskarżyć do sądu powszechnego (tribunale) w terminie 60 dni od dnia jej doręczenia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Urząd udzielający niniejszych informacji nie ma danych na temat takich organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.