Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Urząd ds. Pomocy Prawnej (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Telefon: +371 67514208
Bezpłatna linia telefoniczna: +371 80001801
Faks: +371 67514209

E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Strona internetowa: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wnioskodawca może wysłać wniosek o kompensatę państwową bezpośrednio do Urzędu ds. Pomocy Prawnej. Nie musi składać wniosku do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zamieszkuje.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie wniosek?

Urząd ds. Pomocy Prawnej przyjmuje wnioski o kompensatę państwową oraz załączone do nich dokumenty w językach łotewskim lub angielskim. Dokumenty, które należy przedstawić Urzędowi ds. Pomocy Prawnej, nie wymagają legalizacji ani dopełnienia żadnych równoważnych formalności.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Jeżeli zaistnieje konieczność przetłumaczenia wniosku o kompensatę państwową i załączonych do niego dokumentów, koszty tłumaczeń pokrywa się ze środków pochodzących z budżetu państwa przyznanych Urzędowi ds. Pomocy Prawnej.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Wnioskodawca nie uiszcza żadnych opłat z tytułu rozpatrzenia wniosku o kompensatę państwową otrzymanego przez organ z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Uczestnictwo wnioskodawcy w procesie rozpatrywania wniosku o kompensatę państwową i podejmowania decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty kompensaty państwowej nie jest wymagane.

Jeżeli Urząd ds. Pomocy Prawnej uzna, że do podjęcia decyzji konieczne są dodatkowe informacje, poinformuje o tym odpowiednio wnioskodawcę w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o kompensatę państwową.

Urząd prześle decyzję na adres wskazany we wniosku o kompensatę państwową.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Uczestnictwo wnioskodawcy w procesie rozpatrywania wniosku o kompensatę państwową i podejmowania decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty kompensaty państwowej nie jest wymagane.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez pracowników służby zdrowia z państwa rozpoznającego wniosek?

Decyzję w sprawie powołania biegłego podejmuje organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd). Urząd ds. Pomocy Prawnej zwróci się do organu prowadzącego postępowanie o informacje na temat opinii wydanej przez biegłego.

Opinia biegłego opiera się na dokumentacji medycznej lub innych obiektywnych danych.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Jeżeli organ prowadzący postępowanie (policja, prokuratura, sąd) postanowi zwrócić się o opinię biegłego, koszty podróży wnioskodawcy pokrywa się (z budżetu państwa) zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawowych i wykonawczych Republiki Łotewskiej i w wysokości określonej w tych przepisach.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Urząd ds. Pomocy Prawnej decyduje o wypłacie lub odmowie wypłaty kompensaty państwowej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o kompensatę państwową i wysyła decyzję na adres wskazany we wniosku o kompensatę państwową.

Jeżeli Urząd ds. Pomocy Prawnej zwróci się do wnioskodawcy lub organu prowadzącego postępowanie (policja, prokuratura, sąd) o dodatkowe informacje, bieg terminu wydania decyzji zawiesza się do momentu otrzymania wszystkich wymaganych informacji.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Wnioskodawca otrzyma decyzję w sprawie wypłaty lub odmowy wypłaty kompensaty państwowej sporządzoną w języku łotewskim wraz z tłumaczeniem na język wskazany jako akceptowany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym wnioskodawca zamieszkuje.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Wnioskodawca może zaskarżyć decyzję Urzędu ds. Pomocy Prawnej w sprawie wypłaty lub odmowy wypłaty kompensaty państwowej w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie, wnosząc odwołanie do Urzędu ds. Pomocy Prawnej, który przekaże je Ministerstwu Sprawiedliwości.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Aby złożyć wniosek o kompensatę państwową, wnioskodawca nie musi korzystać z pomocy prawnej. Urząd ds. Pomocy Prawnej zapewnia niezbędną pomoc w procesie dochodzenia kompensaty państwowej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Stowarzyszenie „Skalbes” prowadzi bezpłatną infolinię 116006 „Telefon zaufania dla ofiar przestępstw” (codziennie w godzinach 7.00–22.00) udzielającą emocjonalnego i psychologicznego wsparcia ofiarom przestępstw, informacji o prawach procesowych ofiar (np. o prawach w postępowaniu karnym, prawie do odszkodowania, kompensaty państwowej itp.), dostępnych usługach i istniejących usługach wsparcia dla ofiar.

Ostatnia aktualizacja: 18/12/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.