Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministère de la Justice (Ministerstwo Sprawiedliwości)

13, rue Erasme
L-2934
LUXEMBOURG

Tel.: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
Faks: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

E-mail: info@mj.public.lu
Strona internetowa: http://www.mj.public.lu/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak, wniosek o kompensatę należy wysłać pocztą bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości Luksemburga, pod warunkiem że wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania kompensaty od innego państwa członkowskiego oraz że jest w stanie udowodnić, iż posiada prawo legalnego pobytu oraz miejsce zwykłego pobytu w Luksemburgu.

Wnioskodawca może zostać zwolniony z obowiązku legalnego zamieszkiwania oraz posiadania miejsca zwykłego pobytu w Luksemburgu, jeżeli jest ofiarą przestępstwa, o którym mowa w art. 382-1 kodeksu karnego (handel ludźmi).

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą wniosek oraz dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Organ przyjmie wniosek o kompensatę oraz dokumenty potwierdzające w następujących językach:

  • luksemburskim;
  • francuskim;
  • niemieckim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokrywa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność ofiary jest nieobowiązkowa, może ją reprezentować adwokat. W związku z tym nie ma konieczności odbywania podróży.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie miejsca zamieszkania ofiary będą akceptowane lub uznane jako dokumenty potwierdzające popełnienie czynu oraz jej uszczerbek na zdrowiu.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie dotyczy. Zagraniczne zaświadczenia lekarskie są akceptowane jako dokumenty potwierdzające.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Minister Sprawiedliwości rozpatrzy wniosek o kompensatę w terminie sześciu miesięcy od dnia jego złożenia.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Ponieważ wniosek należy sporządzić w języku francuskim, niemieckim lub luksemburskim, decyzja dotycząca kompensaty również zostanie sporządzona w jednym z tych trzech dopuszczalnych języków.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Jeżeli ofiara nie zgadza się z decyzją wydaną przez Ministra Sprawiedliwości – co do istoty sprawy lub co do przyznanej kwoty – może wytoczyć powództwo przeciwko państwu reprezentowanemu przez Ministra Sprawiedliwości. Powództwo to należy wytoczyć przed Sąd Okręgowy (tribunal d’arrondissement) w Luksemburgu albo Diekirch. Wyboru sądu dokonuje powód.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Każdy, kto wykaże, że nie osiąga wystarczających dochodów, może uzyskać pomoc prawną nieodpłatnie na warunkach określonych w przepisach prawa. Pomoc może polegać na ustanowieniu adwokata, który będzie udzielał ofierze porad prawnych lub reprezentował ją przed sądem, przy czym koszty takich usług pokryje Skarb Państwa. Każdy może zwrócić się do organów, które udzielają informacji i porad prawnych. Wszelkie informacje prawne można uzyskać nieodpłatnie w Biurze Porad i Informacji Prawnej (Service d’Accueil et d’Information juridique).

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Service central d’assistance sociale, SCAS (Centralne Biuro Pomocy Społecznej) – Service d’aide aux victimes, SAV (Biuro Wsparcia Ofiar Przestępstw)
Bâtiment Plaza Liberty,
Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.