Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Malta

Autor treści:
Malta

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Claims Officer (urzędnik rozpatrujący wnioski)

The Palace, St George’s Square
Valletta

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wnioskodawca nie może wysłać wniosku bezpośrednio.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • – wniosek? W językach maltańskim lub angielskim.
  • – dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W językach maltańskim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia pokryje organ ds. kompensat.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Nie dotyczy.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Mogą one zostać przyjęte według uznania urzędnika rozpatrującego wnioski, który może się również zwrócić o opinię do miejscowych biegłych z zakresu medycyny.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Tak, koszty zostaną zwrócone.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Organ wydaje decyzję w terminie od miesiąca do dwóch miesięcy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Wnioskodawca może otrzymać decyzję sporządzoną w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzja nie podlega zaskarżeniu.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Tak.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

http://vso.org.mt/

lub główny pełnomocnik ds. pomocy prawnej (l-Avukat Ewlieni għall-Għajnuna Legali): https://justice.gov.mt/mt/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Ostatnia aktualizacja: 04/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.