Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Schadefonds Geweldsmisdrijven (Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy)

Adres:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag, Holandia

Tel.: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Adres pocztowy:
Postbus 71
2501 CB Den Haag, Holandia

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

wniosek?

W dowolnym języku, ale najlepiej w j. niderlandzkim lub angielskim.

dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

W dowolnym języku, ale najlepiej w j. niderlandzkim lub angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie, nie istnieją żadne administracyjne ani inne opłaty za rozpoznanie wniosku.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim powinienem się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna w toku postępowania. Decyzję wydaje się zawsze na piśmie i przesyła wnioskodawcy pocztą.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Nie dotyczy.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi być zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Fundusz kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy zazwyczaj akceptuje zaświadczenie od lekarza wnioskodawcy, a w razie potrzeby – poddaje ocenie swoich własnych lekarzy orzeczników. Nie przeprowadzają oni jednak sami badań lekarskich.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie dotyczy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Najwyżej 26 tygodni, przy czym zazwyczaj okres ten jest krótszy.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku, w którym złożono wniosek.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Należy złożyć odwołanie w biurze odwołań funduszu kompensat za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy. Decyzja w sprawie wniosku zawiera informacje o procedurze odwołania.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Nie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Pomocy takiej udzielić może Niderlandzka Organizacja Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland). Z organizacją tą można skontaktować się pod nr tel. 0900-0101.

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.