Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

Ta sekcja nie dotyczy Irlandii Północnej. Służby ds. Kompensaty w Irlandii Północnej zajmują się takimi roszczeniami jedynie wtedy, gdy przestępstwo popełniono w Irlandii Północnej.


Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

-

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

-

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia? -

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

-

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

-

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

-

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

-

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

-

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

-

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

-

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

-

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

-

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

-

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

-

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.