Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Polska

Autor treści:
Polska

Który organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Informacja jest na ten moment niedostępna.

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Wniosek o przyznanie kompensaty co do zasady powinien zostać przekazany organowi orzekającemu przez organ pomocniczy. Nie ma jednak przeszkód, aby osoba uprawniona przekazała wniosek bezpośrednio do polskiego organu orzekającego.

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Organ orzekający przyjmuje korespondencję w języku polskim i angielskim.

Protokoły z przesłuchań przeprowadzonych przez organ pomocniczy innego państwa organ orzekający przyjmuje w języku urzędowym tego państwa.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczeń dokumentów pokrywa Skarb Państwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Osoba ubiegająca się o kompensatę jest zwolniona w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Przepisy nie przewidują możliwości zwrócenia kosztów podróży. Istnieje jednak możliwość, abyś został przesłuchany na odległość, tj. bez konieczności przyjazdu do siedziby organu orzekającego. Możesz zwrócić się do organu orzekającego, aby wystąpił do organu pomocniczego w Twoim państwie o pomoc w zorganizowaniu transmisji Twojego przesłuchania. Na taki rodzaj przesłuchania musisz wyrazić zgodę.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

W razie potrzeby organ orzekający powoła biegłego tłumacza i nie będziesz z tego tytułu ponosić kosztów.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Od organu orzekającego zależy, czy uzna badanie przez lekarzy z miejsca Twojego zamieszkania za wiarygodne. Jeżeli stwierdzi, że konieczne będzie przeprowadzenie ponownego badania, powinieneś mu się poddać. Z tego tytułu nie będziesz ponosić dodatkowych opłat tylko koszty dojazdu..

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Przepisy nie przewidują możliwości zwrotu kosztów dojazdu nawet jeżeli przyjazd nastąpił w związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

Przepisy nie określają terminu, w którym powinien zostać rozstrzygnięty wniosek o przyznanie kompensaty. Termin zależeć będzie nie tylko, nie tylko od tego, jak skomplikowana jest sprawa i jakie dowody będzie musiał przeprowadzić organ orzekający, ale również od ilości spraw, które aktualnie rozpoznaje organ orzekający.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Orzeczenie w sprawie kompensaty zostanie sporządzone w języku polskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Jeżeli będziesz niezadowolony z decyzji w sprawie kompensaty, będziesz mógł się od niej odwołać do sądu II instancji. Nie będziesz ponosił kosztów związanych z odwołaniem.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Pomoc prawna może zostać udzielona na podstawie przepisów prawa polskiego. Otrzymuje ją osoba, która wykaże, że nie sytuacja materialna nie pozwala jej na opłacenie prawnika. Musisz jednak pamiętać, że pomocy przy ubieganiu się o kompensatę możesz oczekiwać od prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie czynu zabronionego, którego dotyczy kompensata.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

W Polsce funkcjonuje Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który gromadzi fundusze przeznaczone, między innymi, na pomoc dla ofiar przestępstw i ich najbliższych. Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Pomoc jest zorganizowana w ten sposób, że Dysponent Funduszu wybiera w drodze otwartego konkursu ofert organizacje, których oferty uznał za najlepsze i przyznaje im dotacje celowe na działania na rzecz ofiar przestępstw.

Ze środków funduszu finansowana jest pomoc prawna, psychologiczna oraz materialna. Pomoc prawna może obejmować pomoc w dochodzeniu kompensaty, w tym w sprawach transgranicznych.

Osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy powinna udać się do organizacji pozarządowej, która otrzymała na ten cel dotację od Ministra Sprawiedliwości i uprawdopodobnić, że na jej szkodę popełniono przestępstwo. Ich wykaz ze wskazaniem danych kontaktowych został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Ostatnia aktualizacja: 21/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.