Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

W Portugalii organem tym jest Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Nie. Ofiary przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy w rodzinie, które mają miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, składają wniosek o przyznanie / zaliczki na poczet kompensaty wypłacanej przez portugalski Skarb Państwa do właściwego organu państwa członkowskiego UE w miejscu pobytu.

Organ ten przesyła wniosek do CPVC w Portugalii, która po jego otrzymaniu podejmuje niezbędne działania w celu ustalenia okoliczności faktycznych, a następnie wydaje decyzję.

W jakim języku(-ach) organ(-y) przyznające kompensatę przyjmą:

a) wniosek?

CPVC przyjmuje wnioski i dokumenty w językach portugalskim lub angielskim.

b) dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Jeżeli CPVC zwróci się do właściwego organu w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy, o organizację przesłuchania wnioskodawcy lub innej osoby (np. świadka lub biegłego), wówczas CPVC nie może odrzucić protokołu takiego przesłuchania, o ile sporządzono go w jednym z języków urzędowych instytucji wspólnotowych.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

CPVC Usługi zlecane i świadczone przez CPVC w przypadku spraw dotyczących przestępstw z użyciem przemocy lub przemocy w rodzinie nie stanowią podstawy do ubiegania się o zwrot opłat ani kosztów.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

CPVC otrzymuje wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoznania sprawy i wydania decyzji w postępowaniu o przyznanie kompensaty wypłacanej przez portugalski Skarb Państwa z tytułu przestępstwa popełnionego na terenie Portugalii na szkodę ofiary mającej miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim. CPVC może również zwrócić się do organu państwa członkowskiego, w którym znajduje się miejsce zamieszkania ofiary, o jej przesłuchanie. Nie jest wymagane, by wnioskodawca stawił się osobiście na przesłuchaniu przed portugalską komisją.

Jeżeli portugalski sąd stwierdzi konieczność osobistego stawiennictwa wnioskodawcy na przesłuchaniu, bez użycia innych środków, koszty podróży oraz inne powiązane koszty pokrywa portugalski Skarb Państwa.

Organem, który przyjmuje i przekazuje wnioski o pomoc prawną, jest Urząd Zabezpieczenia Społecznego.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Tak.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Wszystkie dokumenty przesłane przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, są przyjmowane bez konieczności dopełnienia żadnych szczególnych formalności. Dokumenty te nie podlegają również legalizacji ani innym równorzędnym czynnościom formalnym.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będą musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Dokumentację medyczną przedłożoną przez wnioskodawcę właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, wymaganą do wydania decyzji w sprawie wniosku, lub inne dokumenty, które mogą być wymagane, przesyła się do CPVC, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań medycznych w Portugalii.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na decyzję dotyczącą kompensaty wydaną przez organ/podmiot?

W terminie 10 dni zarówno właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, jak i sam wnioskodawca otrzymują powiadomienie o otrzymaniu wniosku przez CPVC, które zawiera informację o prawdopodobnym terminie wydania decyzji w sprawie wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Wnioskodawca oraz właściwy organ w państwie członkowskim, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, otrzymują decyzję w sprawie wniosku o kompensatę w językach portugalskim lub angielskim. CPVC może również sporządzić przedmiotową decyzję w języku urzędowym państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu wnioskodawcy, lub w innym języku tego państwa członkowskiego, o ile jest to jeden z języków urzędowych instytucji wspólnotowych.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

Tak. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją CPVC, może wnieść odwołanie do samej CPVC w terminie 15 dni. W odwołaniu wnioskodawca powinien przedstawić powody, dla których nie zgadza się z decyzją, oraz wszelkie dowody, jakie uzna za stosowne. CPVC przysługuje termin 30 dni na rozpoznanie odwołania i wydanie decyzji w tej sprawie. Może ona potwierdzić, uchylić, unieważnić, zmienić lub zastąpić zaskarżoną decyzję.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją w sprawie odwołania, może ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

CPVC nie zapewnia żadnego rodzaju pomocy w tej konkretnej kwestii.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes – CPVC).

  • osobiście – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa, od poniedziałku do piątku w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30;
  • pocztą tradycyjną – przy użyciu formularza dostępnego na stronie internetowej CPVC;
  • pocztą elektroniczną: correio.cpvc@sg.mj.pt;
  • online – wypełniając formularz dla ofiar przestępstw z użyciem przemocy lub formularz dla ofiar przemocy w rodzinie (https://cpvc.mj.pt/);
  • telefonicznie: +351 213222490, opłata jak za połączenie z numerem stacjonarnym, w godz. 9.30–12.30 i 14.00–16.30.

Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV):

  • telefon zaufania dla ofiar przestępstw: +351 116006 (w godz. 9.00–21.00 w dni robocze);
  • online – na stronie internetowej APAV (strona dostępna w językach portugalskim, angielskim, rosyjskim i chińskim); lub pod adresem http://infovitimas.pt/pt/app/;
  • usługa tłumacza języka migowego / SERV IIN – za pośrednictwem wideorozmowy (+351 12472), w godz. 10.00–18.00 w dni robocze.

Komisja ds. Obywatelstwa i Równouprawnienia Płci (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – GIG):

  • Serwis Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (udziela informacji o prawach ofiar, środkach prawnych dostępnych na terenie kraju, a także o miejscach, w których można uzyskać pomoc psychologiczną, socjalną i prawną) – tel.: +351 800202148 (usługa bezpłatna, anonimowa i poufna, dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu).
Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.