Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Rumuńskim organem orzekającym wyznaczonym zgodnie z art. 3 ust. 2 jest:

Sąd Okręgowy w Bukareszcie (Tribunalul București)
Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw (Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor)

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

nr tel.: +40 214083600, +40 214083700
faks: +40 213187731

e-mail: tribunalul.bucuresti@just.ro

Strona internetowa:http://www.tmb.ro/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • wniosek? W języku rumuńskim.
  • dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W języku rumuńskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Nie dotyczy.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Stawiennictwo osobiste nie jest konieczne.

Jeżeli prawo lub sąd wymaga stawiennictwa osobistego, a sąd uzna, że nie można w inny sposób należycie przesłuchać odpowiednich osób, pomoc prawna obejmuje również koszty podróży.

Sąd postanawia, czy koszty te zostaną poniesione, oraz poucza stronę o możliwościach ich odzyskania.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Stawiennictwo osobiste nie jest konieczne.

Jeżeli prawo lub sąd wymaga stawiennictwa osobistego, a sąd uzna, że nie można w inny sposób należycie przesłuchać odpowiednich osób, pomoc prawna obejmuje również koszty podróży.

Sąd postanawia, czy koszty te zostaną poniesione, oraz poucza stronę o możliwościach ich odzyskania.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Kwestię tę rozstrzyga wyznaczony rumuński organ orzekający, tj. Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw przy Sądzie Okręgowym w Bukareszcie.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Sąd postanawia, czy koszty te zostaną poniesione, oraz poucza stronę o możliwościach ich odzyskania.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Od jednego roku do dwóch lat.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku rumuńskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Rozpoznając wniosek o przyznanie kompensaty lub wniosek o przyznanie zaliczki na poczet kompensaty, Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, w której zasiada dwóch sędziów, może wydać jedno z następujących postanowień:

  1. uwzględnić wniosek i określić wysokość kompensaty lub – w stosownych przypadkach – zaliczki na poczet kompensaty;
  2. oddalić wniosek, jeżeli nie spełniono określonych w odnośnych przepisach warunków przyznania kompensaty lub – w stosownych przypadkach – zaliczki na poczet kompensaty.

Orzeczenie w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty lub wniosku o przyznanie zaliczki na poczet kompensaty doręcza się ofierze.

Orzeczenie można zaskarżyć do sądu apelacyjnego w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Można otrzymać państwową pomoc prawną na podstawie prawa krajowego Rumunii (art. 14 i nast. ustawy nr 211/2004 o niektórych środkach na rzecz informowania, wspierania i ochrony ofiar przestępstw).

Nieodpłatną pomoc prawną przyznaje się – na wniosek – następującym kategoriom ofiar:

  1. osobom, przeciwko którym popełniono następujące przestępstwa: usiłowanie zabójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenie, napaść na tle seksualnym, obcowanie płciowe z małoletnim, doprowadzenie małoletniego do poddania się innym czynnościom seksualnym;
  2. małżonkowi, dzieciom i osobom pozostającym na utrzymaniu osoby zmarłej wskutek przestępstwa zabójstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci i umyślnych czynów, które spowodowały śmierć tej osoby.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wymienionym powyżej ofiarom, jeżeli przestępstwo popełniono na terytorium Rumunii lub – gdy przestępstwo popełniono poza terytorium Rumunii – ofiara jest obywatelem Rumunii lub cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rumunii, a postępowanie prowadzone jest w Rumunii.

Nieodpłatną pomoc prawną przyznaje się ofiarom innych przestępstw na ich wniosek, jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny ofiary nie przekracza minimalnego krajowego wynagrodzenia podstawowego brutto określonego na rok, w którym ofiara złożyła wniosek o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatną pomoc prawną przyznaje się wyłącznie wówczas, gdy ofiara złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania lub do sądu w terminie 60 dni od dnia, w którym popełniono przestępstwo, lub od dnia, w którym dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa. Jeżeli ofiara nie była w stanie złożyć zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania ze względu na niezdolność fizyczną lub psychiczną, bieg wspomnianego sześćdziesięciodniowego terminu rozpoczyna się z dniem ustania tej niezdolności.

Ofiary, które nie osiągnęły 18. roku życia, i ofiary ubezwłasnowolnione nie muszą składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania ani do sądu. Zawiadomienie takie może złożyć przedstawiciel ustawowy małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej.

Wniosek o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania ofiary. Rozpoznaje go dwóch sędziów zasiadających w Komisji ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, którzy wydają postanowienie w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej należy załączyć kopie/odpisy dokumentów na potwierdzenie danych, które wskazano we wniosku, oraz wszelkie inne dokumenty, w których posiadaniu jest ofiara i które mogą okazać się użyteczne przy rozpoznawaniu wniosku.

Wniosek o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym. Ofiara otrzymuje wezwanie do udziału w takim posiedzeniu.

Jeżeli ofiara nie wybrała pełnomocnika procesowego, w postanowieniu o przyznaniu nieodpłatnej pomocy prawnej Komisja ustanawia również pełnomocnika z urzędu zgodnie z ustawą nr 51/1995 o organizacji i wykonywaniu zawodu adwokata, z późniejszymi zmianami, oraz zgodnie z regulaminem wykonywania zawodu adwokata.

Postanowienie w sprawie wniosku o przyznanie pomocy prawnej doręcza się ofierze. Postanowienie o oddaleniu wniosku o przyznanie pomocy prawnej podlega zaskarżeniu na wniosek ofiary do sądu okręgowego, przy którym funkcjonuje Komisja ds. Kompensat dla Ofiar Przestępstw, która wydała to postanowienie, w terminie 15 dni od dnia doręczenia postanowienia. Taki środek zaskarżenia rozpoznaje sąd w składzie dwuosobowym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej ofierze w toku postępowania w maksymalnej kwocie równej dwukrotności minimalnego krajowego wynagrodzenia podstawowego brutto określonego na rok, w którym ofiara wystąpiła z wnioskiem o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Koszty nieodpłatnej pomocy prawnej pokrywa się z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powyższe przepisy stosuje się również odpowiednio do przyznania niezbędnych środków w celu wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie.

Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną i wniosek o przyznanie kwoty niezbędnej do wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie, może złożyć również przedstawiciel ustawowy małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej. Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną i wniosek o przyznanie kwoty niezbędnej do wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie, są zwolnione z opłaty skarbowej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Wniosek o nieodpłatną pomoc prawną i wniosek o przyznanie kwoty niezbędnej do wykonania wyroku, w którym sąd przyznał ofierze przestępstwa odszkodowanie/zadośćuczynienie, może złożyć również organizacja pozarządowa, której zakres działalności obejmuje ochronę ofiar, o ile wniosek ten został podpisany przez ofiarę, zawiera wszystkie dane i załączono do niego niezbędne dokumenty na potwierdzenie roszczenia.

Ostatnia aktualizacja: 15/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.