Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej – Departament ds. Rehabilitacji i Kompensat

Telefon: +421288891225
Faks: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Strona internetowa: https://www.justice.gov.sk

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Ofiara nie może komunikować się bezpośrednio z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. W sprawach transgranicznych powinna zwrócić się do organu pomocniczego w państwie pochodzenia.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

  • wniosek?
    w języku słowackim
  • dokumenty na potwierdzenie roszczenia?
    w języku słowackim

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej nie zapewnia tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Koszty tłumaczenia i powiązane koszty pokrywa ofiara przestępstwa.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Postępowanie jest nieodpłatne.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność ofiary przestępstwa z użyciem przemocy podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kompensaty nie jest wymagana. Wszystkie przesłuchania przeprowadza organ pomocniczy, do którego zwrócono się z wnioskiem, lub organy słowackie za pomocą środków technicznych umożliwiających przekaz dźwięku i obrazu. W związku z tym wnioskodawca nie ponosi kosztów podróży i nie ma potrzeby ich zwrotu.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

W przepisach nie przewidziano osobistego uczestnictwa wnioskodawcy w postępowaniu o kompensatę. Obecność ofiary przestępstwa z użyciem przemocy podczas rozpatrywania wniosku o przyznanie kompensaty nie jest wymagana.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Do określenia wysokości kompensaty za ból i cierpienie konieczny jest raport lekarski spełniający wymogi określone w prawodawstwie słowackim. Istnieje jednak możliwość oceny stanu zdrowia ofiary przez lekarza w Republice Słowackiej w oparciu o raporty lekarskie wydane w państwie miejsca zamieszkania ofiary.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Koszty podróży nie podlegają zwrotowi.

Jak długo będę musiał czekać na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej wydaje decyzję w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku słowackim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Na drodze sądowej.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

W słowackim porządku prawnym nie przewidziano szczególnej pomocy prawnej do celów ubiegania się o kompensatę. Ofiara może skorzystać z ogólnej pomocy prawnej zapewnianej przez państwo za pośrednictwem Centrum Pomocy Prawnej lub zwrócić się o pomoc do jednej z organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw. Ponadto podstawowe wskazówki na temat sposobów ubiegania się o kompensatę można uzyskać od samego Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Na terytorium Republiki Słowackiej działają organizacje pozarządowe zapewniające pomoc i wsparcie ofiarom przestępstw z użyciem przemocy, które koncentrują się na szczególnych grupach ofiar. Możliwości poszczególnych organizacji w zakresie zapewnienia pomocy w sporządzaniu wniosków o przyznanie kompensaty w sprawach transgranicznych zależą głównie od możliwości kadrowych tych organizacji.

Ostatnia aktualizacja: 27/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.