Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowenii)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 1 369 54 40
Faks: +386 1 369 54 75

E-mail: gp.mp@gov.si
Strona internetowa: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek? W języku słoweńskim.

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia? W języku słoweńskim w formie tłumaczenia poświadczonego.

Jeżeli wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia nie są sporządzone w języku słoweńskim, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca je wnioskodawcy lub organowi państwa członkowskiego, który przekazał wniosek, wraz z pouczeniem o konieczności sporządzenia wniosku i dokumentów potwierdzających w języku słoweńskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Jeżeli wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia nie są sporządzone w języku słoweńskim, Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca je wnioskodawcy lub organowi, który przekazał wniosek, wraz z pouczeniem o konieczności sporządzenia wniosku i dokumentów potwierdzających w języku słoweńskim. Innymi słowy, organ przyznający kompensatę nie tłumaczy wniosku ani dokumentów na potwierdzenie roszczenia wysłanych z innych państw członkowskich UE. Koszty tłumaczenia pokrywa Republika Słowenii.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie. Na mocy tej ustawy nie pobiera się żadnej opłaty z tytułu wniosków, czynności prawnych i decyzji wydanych w postępowaniach o kompensatę.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Nie, koszty nie są zwracane.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Co do zasady obecność wnioskodawcy nie jest konieczna w toku postępowania.

Komisja Decyzyjna ds. Kompensat na rzecz Ofiar Przestępstw może podjąć decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia lub przesłuchaniu strony bądź biegłego. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego postępowania administracyjnego strony, które nie znają języka, w którym prowadzone jest postępowanie, lub nie mogą go używać z uwagi na niepełnosprawność, mają prawo do skorzystania z usług tłumacza ustnego, aby móc śledzić przebieg postępowania. Organ ma obowiązek pouczyć wnioskodawców o tym prawie.

Zgodnie z prawem Komisja może jednak zwrócić się do właściwego organu w innym państwie członkowskim UE, w którym wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie kompensaty, aby organ ten przeprowadził te czynności zamiast Komisji. W takim przypadku obecność wnioskodawcy nie jest konieczna.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Załączone zaświadczenia lekarskie zostaną zaakceptowane lub uznane, jeżeli przekazane zostanie ich tłumaczenie poświadczone na język słoweński.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego postępowania administracyjnego taki zwrot nie jest możliwy, ponieważ jest to procedura przeprowadzana na żądanie wnioskodawcy.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Przewidziany w przepisach termin na wydanie takiej decyzji wynosi 3 miesiące od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Co do zasady sama procedura trwa mniej niż pół roku, zależnie od konkretnych okoliczności.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja zostanie sporządzona w języku słoweńskim.

Jeżeli postępowanie ma być przeprowadzane za pośrednictwem właściwego organu innego państwa członkowskiego UE, decyzja zostanie przesłana wraz ze standardowym formularzem ustalonym przez Komisję Europejską; należy go wypełnić w języku właściwego państwa członkowskiego, do którego jest wysyłany. Standardowy formularz obejmuje również streszczenie decyzji, objaśnienie lub pouczenie dotyczące możliwych środków odwoławczych oraz wyjaśnienie innych czynności, które musi podjąć wnioskodawca.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Od decyzji przysługuje skarga administracyjna, którą rozpatruje Sąd Administracyjny Republiki Słowenii.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

W postępowaniu administracyjnym, w którym sporządzany jest wniosek o przyznanie kompensaty, nie można uzyskać nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego postępowania administracyjnego urzędnik musi jednak przestrzegać zasady ochrony praw wnioskodawcy, w związku z czym musi umożliwić wnioskodawcy wykonywanie jego praw, udzielić mu stosownego pouczenia, zachęcić do wypełnienia wniosku i udzielić wyjaśnień, jednocześnie zapewniając, by brak wiedzy wnioskodawcy nie spowodował naruszenia jego praw.

Wnioskodawca może wnieść skargę administracyjną na decyzję Komisji. W sporze administracyjnym, który jest również postępowaniem sądowym, cudzoziemcy (którzy nie są mieszkańcami Republiki Słowenii) mają prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej na warunkach wzajemności lub na warunkach i w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których Republika Słowenii jest stroną.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Nie posiadamy informacji na ten temat.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.