Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Jaki organ wydaje decyzje dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu orzekającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

W zakresie przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności organem pomocniczym są Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Informacje na temat lokalizacji Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw można uzyskać tutaj.

W zakresie przestępstw o charakterze terrorystycznym organem pomocniczym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Informacje o organach pomocniczych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W niektórych przypadkach organy pomocnicze innych państw członkowskich mogą nawiązać bezpośredni kontakt z organem decyzyjnym, jednak zaleca się, aby wnioski składać za pośrednictwem organów pomocniczych.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie: – wniosek? – dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Językiem, w którym należy sporządzić wnioski o kompensatę oraz dokumenty, jest język hiszpański.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Informacje te nie są dostępne.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności po zakończeniu postępowania rozpoznawczego w sprawie tych przestępstw i przed sporządzeniem decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania kompensaty wnioskodawca – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – zostanie wezwany na przesłuchanie, podczas którego będzie mógł przedstawić istotne w sprawie argumenty.

Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w Hiszpanii, a wnioskodawca występujący o kompensatę ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, w przypadku złożenia wniosku o kompensatę za pośrednictwem organu pomocniczego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, Dyrekcja Generalna ds. Kosztów Personelu oraz Emerytur i Rent Państwowych w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública) – jako organ decyzyjny – może nawiązać współpracę z właściwym organem pomocniczym w celu przeprowadzenia procedury przesłuchania wnioskodawcy lub każdej innej osoby, której przesłuchanie uzna za konieczne.

Aby przeprowadzić przesłuchanie, Dyrekcja Generalna ds. Kosztów Personelu oraz Emerytur i Rent Państwowych w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej może zwrócić się do organu pomocniczego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, o zapewnienie wszelkich środków niezbędnych organowi odpowiedzialnemu za wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania kompensaty do bezpośredniego przesłuchania wnioskodawcy, telefonicznie lub przez wideokonferencję, jeżeli wnioskodawca wyrazi na to zgodę. Ponadto organ pomocniczy odpowiedzialny za organizację przesłuchania musi przesłać Dyrekcji Generalnej ds. Kosztów Personelu oraz Emerytur i Rent Państwowych w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej protokół z przeprowadzonego przesłuchania.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym, jeżeli zostały one popełnione w Hiszpanii, a wnioskodawca występujący o przyznanie kompensaty ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim UE, zastosowanie mają takie same zasady jak w odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, pod warunkiem że wniosek o przyznanie kompensaty został złożony za pośrednictwem organu pomocniczego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej ds. Wspierania Ofiar Terroryzmu – jako organu rozstrzygającego – odpowiada za podjęcie opisanych powyżej działań związanych z przeprowadzeniem przesłuchania.

Jak wskazano powyżej, za zgodą wnioskodawcy przesłuchanie może odbyć się telefonicznie lub przez wideokonferencję, co pozwala uniknąć kosztów podróży.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Co do zasady w odniesieniu do wszystkich przestępstw każda ofiara, która nie mówi w języku hiszpańskim ani w języku urzędowym, w którym toczy się postępowanie, ani nie rozumie tych języków, ma prawo do nieodpłatnej pomocy tłumacza ustnego języka, który ofiara rozumie, podczas zeznawania na etapie postępowania rozpoznawczego w sądzie, lub w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych w prokuraturze lub na policji bądź jako świadek w procesie lub na jakiejkolwiek innej rozprawie. Prawo to przysługuje również osobom cierpiącym na zaburzenia słuchu lub mowy.

Pomoc tłumacza ustnego można zapewnić przez wideokonferencję lub za pośrednictwem dowolnego środka telekomunikacji, chyba że sędzia lub sąd – z urzędu albo na wniosek jednej ze stron – postanowi, że tłumacz ustny musi być obecny fizycznie w celu ochrony praw ofiary.

W przypadku policyjnych czynności dochodzeniowo-śledczych od decyzji o odmowie zapewnienia ofierze usług tłumacza ustnego można odwołać się do sędziego śledczego (Juez de instrucción). Uznaje się taki środek za wniesiony, jeżeli osoba, której dotyczy rozstrzygnięcie, w chwili odmowy zapewnienia tłumaczenia oświadczy, że się z tym rozstrzygnięciem nie zgadza.

Zaskarżyć można również postanowienie sądu o odmowie zapewnienia tłumacza ustnego.

Ponadto ofiary mogą uzyskać informacje o dostępnych tłumaczach ustnych w Biurach ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw, które są organami pomocniczymi w zakresie przestępczości transgranicznej.

Czy zaświadczenia lekarskie, wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania, zostaną zaakceptowane lub uznane – czy mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu zostanie zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Wszystkie dokumenty załączone do wniosku trzeba przetłumaczyć na język hiszpański, ponieważ jest to jedyny język akceptowany przez organ rozpatrujący wnioski o kompensaty.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

Nie.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności termin do złożenia wniosku o kompensatę wynosi zasadniczo jeden rok od daty popełnienia przestępstwa.

Terminy do wydania rozstrzygnięcia o przyznaniu bądź odmowie przyznania kompensaty – zarówno ostatecznego, jak i tymczasowego, są następujące:

  • w przypadku kompensaty z tytułu uszczerbku na zdrowiu skutkującego niepełnosprawnością, zwiększenia tego rodzaju uszczerbku lub śmierci: 6 miesięcy;
  • w przypadku kompensaty z tytułu tymczasowej niezdolności do pracy: 4 miesiące;
  • w przypadku kompensaty na pokrycie kosztów terapii mającej na celu zniwelowanie skutków przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności oraz kosztów pochówku: 2 miesiące.

Wniosek o przyznanie kompensaty uznaje się za odrzucony lub oddalony, jeżeli termin do wydania rozstrzygnięcia upłynął, a rozstrzygnięcia nie wydano.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym wnioski należy co do zasady składać w terminie roku od wyrządzenia szkody lub od postawienia diagnozy potwierdzającej związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a aktem terrorystycznym. W przypadku kompensaty edukacyjnej termin do złożenia stosownego wniosku wynosi trzy miesiące od daty zapisania się na zajęcia.

Termin do wydania i doręczenia rozstrzygnięcia w tym zakresie wynosi 12 miesięcy, z wyjątkiem rozstrzygnięcia dotyczącego kompensaty edukacyjnej (6 miesięcy), przy czym w razie upływu tego terminu oraz niewydania rozstrzygnięcia uznaje się, że wniosek został uwzględniony.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

W języku hiszpańskim.

Jeżeli nie będę zadowolony z decyzji, w jaki sposób mogę ją zaskarżyć?

W odniesieniu doprzestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności wnioskodawcy mogą zaskarżyć rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej dotyczące przewidzianej w przepisach kompensaty w terminie jednego miesiąca od ich doręczenia. Jeżeli rozstrzygnięcie nie zostanie w tym terminie zaskarżone, jedyną możliwością, z jakiej może skorzystać wnioskodawca, pozostaje złożenie do tego Ministerstwa wniosku o rewizję nadzwyczajną (recurso extraordinario de revisión).

Odwołanie można wnieść do Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej lub do Krajowej Komisji ds. Pomocy i Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw z Użyciem Przemocy (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Komisja Krajowa jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji Ministerstwa Finansów i Administracji Publicznej w sprawie kompensat przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli Komisja Krajowa nie wyda rozstrzygnięcia w terminie trzech miesięcy, odwołanie uznaje się za oddalone – wówczas można wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Komisji o oddaleniu odwołania.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym od rozstrzygnięć wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w postępowaniach administracyjnych wszczętych na podstawie wniosków o wydanie różnego rodzaju kompensat można się odwołać, wnosząc o ich reasumpcję (recurso de reposición) lub skierować sprawę bezpośrednio na drogę sądowoadministracyjną.

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

W odniesieniu do przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności ofiary mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów zgodnie z wymogami i procedurą przewidzianymi we właściwych przepisach prawa hiszpańskiego.

W szczególności zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim ofiary przemocy ze względu na płeć są uprawnione do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a także do ustanowienia adwokata (abogado) i pełnomocnika (procurador) we wszystkich postępowaniach administracyjnych podejmowanych bezpośrednio lub pośrednio w związku z przemocą, jakiej doznała ofiara.

W takich przypadkach odpowiedzialność za reprezentowanie ofiary w postępowaniu powinna zostać powierzona jednemu zespołowi obrońców, o ile taka forma reprezentacji zagwarantuje ofierze możliwość należytego korzystania z przysługującego jej prawa do obrony. Prawo to będzie przysługiwało również osobom uprawnionym do otrzymania jakiejkolwiek kompensaty po śmierci ofiary, o ile nie brały udziału w zdarzeniu.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania zwolnień od kosztów obowiązującymi w Hiszpanii osoby uznane za ofiary terroryzmu na mocy ustawodawstwa hiszpańskiego są uprawnione do korzystania z tych zwolnień od kosztów we wszystkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących aktu terrorystycznego, w związku z którym przyznano im status ofiary, niezależnie od ich sytuacji finansowej.

W każdym razie zwolnienie od kosztów przyznawane jest bezzwłocznie wszystkim ofiarom terroryzmu, które się o to zwrócą ze stosownym wnioskiem. Osoba utraci prawo do zwolnienia od kosztów, jeżeli na późniejszym etapie postępowania nie zostanie uznany jej status ofiary, jeżeli sąd wyda wyrok uniewinniający sprawcę, od którego środek zaskarżenia nie przysługuje, lub jeżeli postępowanie zostanie umorzone; w takiej sytuacji beneficjent zwolnienia od kosztów nie jest obowiązany do zwrotu kosztów jakichkolwiek usług, z których skorzystał do tej pory nieodpłatnie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Jeżeli chodzi o przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, aby uzyskać wsparcie w zakresie składania i przesyłania wniosków o przyznanie kompensaty, wnioskodawcy mogą zwrócić się do właściwego Biura ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw w celu uzyskania informacji na temat wszelkiego rodzaju pomocy finansowej, która może im przysługiwać, a także na temat przebiegu poszczególnych procedur składania wniosków w tym zakresie.

Biura te działają we wszystkich wspólnotach autonomicznych, w niemal wszystkich stolicach prowincji, a także w innych miastach.

Informacje na temat lokalizacji Biur ds. Wsparcia na rzecz Ofiar Przestępstw można uzyskać tutaj.

Ogólnych informacji na temat kompensat, które mogą przysługiwać ofiarom aktów terrorystycznych, udziela Urząd ds. Informacji i Wsparcia dla Ofiar Terroryzmu przy Krajowym Sądzie Karnym i Administracyjnym (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Siedziba tego Urzędu znajduje się pod adresem:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numer telefonu kontaktowego: +34 914007402

Ostatnia aktualizacja: 17/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.