Moje roszczenie (z innego kraju) ma zostać rozpatrzone w tym kraju

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

Jaki organ wydaje rozstrzygnięcia dotyczące wniosków o kompensatę w sprawach transgranicznych?

Brottsoffermyndigheten (Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw)

Storgatan 49
Umeå

Tel.: +(46)90708200
Faks: (+46)90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Strona internetowa: http://www.brottsoffermyndigheten.se/

Adres pocztowy:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Szwecja

Czy nawet w sprawach transgranicznych mogę wysłać wniosek bezpośrednio do organu rozstrzygającego w tym państwie (bez pośrednictwa organu pomocniczego w moim państwie pochodzenia)?

Tak. Jeżeli przestępstwo popełniono w Szwecji, wniosek można wysłać bezpośrednio do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

W jakim języku (jakich językach) organ przyznający kompensatę przyjmie:

– wniosek?

– dokumenty na potwierdzenie roszczenia?

Wniosek i dokumenty na potwierdzenie roszczenia są przyjmowane w językach szwedzkim i angielskim.

Jeżeli organ przyznający kompensatę dokona tłumaczenia wniosku/dokumentów na potwierdzenie roszczenia pochodzących z innego państwa członkowskiego UE, kto pokryje koszty tłumaczenia?

Koszty tłumaczenia ponosi Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności do uiszczenia w tym państwie za rozpoznanie mojego wniosku (otrzymanego z innego państwa członkowskiego UE)? Jeżeli tak, jak mogę je pokryć?

Nie.

Jeżeli w toku postępowania lub w trakcie rozpatrywania wniosku moja obecność jest niezbędna, czy otrzymam zwrot kosztów podróży? Jak mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów podróży? Z kim muszę się skontaktować?

Obecność wnioskodawcy nie jest konieczna. Procedura odbywa się w trybie pisemnym.

Jeżeli moja obecność będzie konieczna, czy będę mógł skorzystać z usług tłumacza ustnego?

Jeżeli jest to konieczne w toku postępowania, istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza ustnego.

Czy zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarzy w państwie mojego miejsca zamieszkania zostaną zaakceptowane lub uznane, czy też mój stan zdrowia/uszczerbek na zdrowiu musi zostać zbadany przez biegłych z zakresu medycyny z państwa rozpoznającego wniosek?

Przyjmowane są zaświadczenia lekarskie i dokumentacja medyczna z innych państw. Jeżeli konieczna jest dodatkowa ocena, Urząd ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw zwykle zleca biegłym lekarzom sporządzenie opinii na podstawie dostępnych dowodów medycznych.

Czy uzyskam zwrot kosztów podróży, jeżeli będę musiał zostać poddany badaniu lekarskiemu w tym państwie?

W przypadku obywatela innego państwa UE zazwyczaj nie ma konieczności poddania się badaniu lekarskiemu w Szwecji. Jeżeli jednak takie dalsze czynności wyjaśniające są konieczne, istnieje możliwość otrzymania zwrotu kosztów.

Jak długo będę musiał czekać (w przybliżeniu) na wydanie decyzji dotyczącej kompensaty przez dany organ/podmiot?

Czas rozpatrywania sprawy zależy od jej charakteru i obciążenia organu pracą. Średni czas rozpatrywania wniosku wynosi zwykle około trzech miesięcy, ale może trwać krócej albo dłużej. Sprawy są rozpatrywane według kolejności zgłoszenia i zwykle żadna z nich nie ma pierwszeństwa przed innymi.

W jakim języku będzie sporządzona decyzja dotycząca kompensaty?

Decyzja zostanie sporządzona w języku szwedzkim. Jeżeli wnioskodawca nie mówi po szwedzku, otrzyma również streszczenie decyzji w języku angielskim.

Jeżeli nie zgadzam się z rozstrzygnięciem organu, w jaki sposób mogę je zaskarżyć?

Decyzje szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw nie podlegają zaskarżeniu, ale organ może zmienić decyzję na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności lub powstaną inne przyczyny uzasadniające taką zmianę.

Wnioskodawca, który jest niezadowolony z decyzji, musi skierować do organu pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. We wniosku należy wskazać oczekiwaną zmianę i ją uzasadnić. Do wniosku należy dołączyć wszelkie materiały uzupełniające.

Wnioskodawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się o kontrolę sądową decyzji do Trybunału ds. Kompensaty za Szkody Wyrządzone Przestępstwem (Nämnden för brottsskadeersättning).

Czy mogę otrzymać pomoc prawną (pomoc ze strony prawnika) na podstawie przepisów prawa innego państwa?

Kompensata z tytułu kosztów pełnomocnictwa procesowego przysługuje jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ubieganie się o kompensatę za szkody wyrządzone przestępstwem zwykle nie wymaga pomocy adwokata. Złożenie wniosku jest stosunkowo łatwe. Organ ma również obowiązek udzielić informacji i porady osobom ubiegającym się o kompensatę oraz zgromadzić dowody niezbędne do wydania decyzji w sprawie.

Czy w tym państwie działają organizacje wspierające ofiary czynów zabronionych, które mogą mi pomóc w dochodzeniu kompensaty w sprawach transgranicznych?

Osoby, które chcą złożyć wniosek o kompensatę i mają pytania dotyczące kompensaty w sprawach transgranicznych, mogą zwrócić się o pomoc i informacje do szwedzkiego Urzędu ds. Wsparcia i Kompensat dla Ofiar Przestępstw. Informacje są dostępne na stronie https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Możliwy jest również telefoniczny kontakt z Urzędem pod numerem +46 90 70 82 00.

Ostatnia aktualizacja: 22/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.