Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

România

Prezența fizică nu este necesară. Asistența judiciară acoperă și cheltuielile de deplasare atunci când prezența fizică este impusă de legislație sau de instanță și atunci când instanța hotărăște că nu există nicio altă posibilitate ca respectivele persoanele să fie ascultate în mod corespunzător. Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Conținut furnizat de
România

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Autoritatea română de decizie desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (2 ) este:

Tribunalul București
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823

Tel.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731

Email: tribunalul.bucuresti@just.ro

Webpage: http://www.tmb.ro/

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazuri transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă/limbi acceptă autoritatea competentă/autoritățile competente:

  • cererea? în limba română
  • documentele justificative? în limba română

În cazul în care autoritatea competentă traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru traducere?

Nu, nu este cazul.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în țara respectivă pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

Prezența fizică nu este necesară.

Asistența judiciară acoperă și cheltuielile de deplasare atunci când prezența fizică este impusă de legislație sau de instanță și atunci când instanța hotărăște că nu există nicio altă posibilitate ca respectivele persoanele să fie ascultate în mod corespunzător.

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

Prezența fizică nu este necesară.

Asistența judiciară acoperă și cheltuielile de deplasare atunci când prezența fizică este impusă de legislație sau de instanță și atunci când instanța hotărăște că nu există nicio altă posibilitate ca respectivele persoanele să fie ascultate în mod corespunzător.

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință sau este nevoie de un examen medical efectuat de experți medicali din țara dumneavoastră?

Acest lucru este evaluat de autoritatea română de decizie desemnată, și anume Tribunalul București, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Instanța decide dacă aceste cheltuieli vor fi sau nu suportate și informează partea cu privire la modalitatea de recuperare.

Cât timp durează - aproximativ - soluționarea a unei cereri de despăgubiri de către autoritatea/organismul competent?

1-2 ani.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba română.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Soluționând cererea de compensație financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta, Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor în complet format din doi judecători poate pronunța, prin hotărâre, una dintre următoarele soluții:

  1. admite cererea și stabilește cuantumul compensației financiare sau, după caz, al avansului din aceasta;
  2. respinge cererea dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea compensației financiare sau, după caz, a avansului din aceasta.

Hotărârea prin care s-a soluționat cererea de compensație financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei.

Hotărârea poate fi atacată cu contestație la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

Legislația celeilalte țări prevede posibilitatea de a obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat)?

Puteți beneficia de ajutor public judiciar în conformitate cu legislația internă română (art. 14 și urm. din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor).

asistența juridică gratuită se acordă, la cerere, următoarelor categorii de victime:

  1. persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor, omor calificat, o infracțiune de vătămare corporală, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor;
  2. soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei.

Asistența juridică gratuită se acordă victimelor sus-menționate dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României sau, în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în afara teritoriului României, dacă victima este cetățean român sau străin care locuiește legal în România și procesul penal se desfășoară în România.

Asistența juridică gratuită se acordă, la cerere, victimelor altor infracțiuni, dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe țară stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită.

Asistența juridică gratuită se acordă numai dacă victima a sesizat organele de urmărire penală sau instanța de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii sau de la data la care victima a luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii. Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cele puse sub interdicție nu au obligația de a sesiza organele de urmărire penală sau instanța de judecată cu privire la săvârșirea infracțiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicție poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii. La cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei.

În cazul în care victima nu și-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de asistență juridică gratuită trebuie să cuprindă și desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat.

Încheierea prin care s-a soluționat cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se comunică victimei. Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători.

Asistența juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită. Fondurile necesare pentru acordarea asistenței juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Dispozițiile sus-menționate se aplică în mod corespunzător și pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii pot fi formulate de reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicție. Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii sunt scutite de taxa de timbru.

Există în această țară organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri în cazuri transfrontaliere?

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii pot fi formulate și de organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor, dacă sunt semnate de victimă, cuprind toate datele și sunt anexate documentele justificative necesare.

Ultima actualizare: 28/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.