Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Ce autoritate soluționează cererile pentru acordarea de despăgubiri în cazurile transfrontaliere?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 54 40
Fax: +386 1 369 54 75

E-mail: gp.mp@gov.si
Site web: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-pravosodje/

Pot să trimit cererea direct autorității competente din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să mă adresez autorității responsabile cu asistența din țara mea de origine)?

Da.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

– cererea? În limba slovenă.

– documentele justificative? Traducere autorizată în limba slovenă.

În cazul în care cererea și documentele justificative nu sunt prezentate în limba slovenă, Ministerul Justiției le înapoiază solicitantului sau autorității statului membru din care a fost primită cererea, explicând faptul că cererea și documentele justificative trebuie să fie în limba slovenă.

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară a UE, cine suportă costurile?

Dacă cererea și documentele justificative nu sunt în limba slovenă, Ministerul Justiției le înapoiază solicitantului sau autorității din partea căreia a fost primită cererea, explicând faptul că cererea și documentele justificative trebuie să fie în limba slovenă. Cu alte cuvinte, autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri nu traduce cererea sau documentele justificative din alte state membre ale UE. Costurile de traducere sunt suportate de Republica Slovenia.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită dintr-o altă țară a UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu. Legislația prevede că nu se percep taxe pentru formularea de cereri, introducerea de acțiuni și emiterea de decizii în cadrul procedurilor de despăgubire.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea mea este soluționată, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot să solicit rambursarea cheltuielilor de deplasare? Pe cine trebuie să contactez?

Nu, cheltuielile de deplasare nu se rambursează.

În cazul în care trebuie să fiu prezent personal, voi beneficia de servicii de interpretariat?

În general, nu trebuie să fiți prezent personal în timpul procedurii.

Comisia de luare a deciziilor în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor poate decide să organizeze o audiere sau să audieze o parte ori un expert. În conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, părțile care nu cunosc limba sau nu o pot folosi din cauza unui handicap au dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret pentru a urmări desfășurarea procedurii. Autoritatea are obligația de a-i informa pe solicitanți cu privire la acest drept.

Totuși, conform legii, comisia poate solicita autorității competente din celălalt stat membru al UE în care solicitantul a depus o cerere de despăgubire să îndeplinească aceste proceduri. Într-un astfel de caz, solicitantul nu trebuie să fie prezent personal.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

Certificatele medicale anexate vor fi acceptate sau recunoscute dacă se prezintă traducerea autorizată în limba slovenă a acestora.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie, dacă trebuie să fiu supus unui examen medical în această țară?

Nu, deoarece în conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, această procedură este inițiată la cererea solicitantului.

Cât durează, cu aproximație, soluționarea de către autoritatea competentă/organismul competent a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Termenul legal pentru emiterea unei decizii este de 3 luni de la data primirii unei cereri complete. În general, procedura durează mai puțin de o jumătate de an, în funcție de caracteristicile fiecărui caz în parte.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

Decizia va fi întocmită în limba slovenă.

Dacă procedura trebuie să fie desfășurată prin intermediul autorității competente a unui alt stat membru al UE, decizia va fi transmisă împreună cu formularul standard stabilit de Comisia Europeană și care trebuie să fie prezentat în limba statului membru competent căruia îi este trimis. Formularul standard conține, de asemenea, un rezumat al deciziei, explicații sau instrucțiuni cu privire la căile legale de atac și explicații ale altor acțiuni care cad în sarcina solicitantului.

Dacă nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia prin introducerea unei căi de atac în cadrul unei proceduri administrative în fața Tribunalului Administrativ din Republica Slovenia.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

În cadrul procedurilor administrative nu se acordă asistență juridică gratuită pentru formularea unei cereri de despăgubire.

Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, persoana aflată într-o funcție publică trebuie să respecte principiul protejării drepturilor solicitantului, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să îi permită solicitantului să își exercite drepturile, să îl înștiințeze în această privință, să îl invite să completeze cererea și să îi furnizeze explicații, asigurându-se în același timp că necunoașterea sau lipsa de informare a solicitantului nu îi afectează drepturile.

Solicitantul poate decide să introducă o cale de atac împotriva unei decizii a comisiei. În cadrul unui litigiu administrativ care constituie și o procedură judiciară, străinii (persoanele care nu au reședința în Republica Slovenia) au dreptul de a beneficia de asistență juridică gratuită sub rezerva reciprocității sau în condițiile și în cazurile stabilite prin tratate internaționale care au caracter obligatoriu pentru Republica Slovenia.

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri într-un caz transfrontalier?

Nu avem informații cu privire la acest aspect.

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.