Dacă cererea mea (din altă țară a UE) urmează să fie soluționată în această țară

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Care este autoritatea competentă în materie de cereri de despăgubire în cauzele transfrontaliere?

-

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară și în cauzele transfrontaliere (fără să fiu nevoit să apelez la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, sunt competente Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând următorul link.

În cazul infracțiunilor de terorism, Ministerul de Interne este autoritatea responsabilă cu asistența.

Pentru informații cu privire la autoritatea responsabilă cu asistența, puteți consulta site-ul web al Ministerului de Interne.

Pot exista cazuri în care autoritățile responsabile cu asistența ale altor state membre stabilesc un contact direct cu autoritatea de decizie, deși noi recomandăm ca cererile să fie transmise prin intermediul autorităților responsabile cu asistența.

În ce limbă/limbi acceptă autoritățile competente cererea în materie de despăgubire și documentele justificative?

Limba admisă pentru cererile de despăgubire și pentru documentele justificative este limba spaniolă.

În cazul în care autoritatea competentă în materie de despăgubire traduce cererea/documentele justificative din altă țară din UE, cine plătește pentru această traducere?

Această informație nu este disponibilă.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în această țară pentru soluționarea cererii mele (primită din altă țară din UE)? În caz afirmativ, cum pot plăti aceste taxe?

Nu.

Dacă trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau în momentul în care este soluționată cererea, mi se rambursează cheltuielile de deplasare? Cum pot solicita rambursarea acestor cheltuieli? Pe cine trebuie să contactez?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, după finalizarea tuturor cercetărilor și înainte de redactarea deciziei privind acordarea sau refuzarea ajutorului solicitat, solicitantului i se va acorda posibilitatea să își prezinte argumentele relevante în cadrul unei audieri, în conformitate cu legislația aplicabilă.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública), în calitate de autoritate de decizie, poate obține cooperarea autorității responsabile cu asistența competente în vederea audierii solicitantului sau a oricărei alte persoane, dacă apreciază că acest lucru este necesar.

Pentru desfășurarea audierii, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice poate solicita autorității responsabile cu asistența din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită să furnizeze tot ceea ce este necesar pentru ca autoritatea competentă să acorde sau să refuze acordarea ajutorului să poată organiza audierea în mod direct, prin telefon sau prin videoconferință, dacă solicitantul este de acord cu acest lucru. La finalul audierii, autoritatea responsabilă cu asistența îi transmite Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat un raport al audierii.

În cazul infracțiunilor de terorism, se aplică aceleași reguli ca și în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale atunci când infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, dacă cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, iar responsabilitatea de a desfășura activitatea descrisă mai sus în legătură cu audierea revine Ministerului de Interne, prin intermediul Direcției Generale de Sprijin al Victimelor Terorismului, ca autoritate de decizie.

Astfel cum s-a arătat mai sus, este posibil ca audierea să aibă loc prin telefon sau prin videoconferință, dacă solicitantul este de acord cu acest lucru, evitându-se astfel cheltuielile de călătorie.

Se pune la dispoziție un interpret, dacă trebuie să fiu prezent personal?

În general în ceea ce privește victimele oricăror infracțiuni, orice victimă care nu vorbește sau nu înțelege limba spaniolă sau limba oficială utilizată în procedură are dreptul să fie asistată în mod gratuit de un interpret care vorbește o limbă pe care aceasta o înțelege atunci când magistratul, procurorul sau funcționarul poliției face o declarație în etapa de cercetare sau atunci când victima este implicată în calitate de martor în proces sau în orice altă procedură orală. Acest drept le este de asemenea acordat persoanelor cu deficiențe de auz sau de vorbire.

Asistența din partea interpretului poate fi acordată prin intermediul videoconferințelor sau al oricărui mijloc de comunicare la distanță, cu excepția cazului în care judecătorul sau instanța, din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, decide că este necesar ca interpretul să fie prezent fizic pentru apărarea drepturilor victimei.

În cazul unei acțiuni a poliției, orice decizie de a nu asigura dreptul la interpretare al unei victime poate fi contestată în fața judecătorului de instrucție. Se consideră că această cale de atac a fost introdusă atunci când persoana afectată de decizie își exprimă nemulțumirea în momentul în care i-a fost refuzat acest drept.

Hotărârea judecătorească prin care se decide că victimei nu i se va asigura interpretarea poate fi contestată.

În plus, Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor, care sunt autoritățile responsabile cu asistența în ceea ce privește infracțiunile transfrontaliere, vor furniza victimelor informații cu privire la serviciile de interpretare disponibile.

Certificatele medicale eliberate de medicii din țara mea de reședință vor fi acceptate sau recunoscute sau este nevoie ca starea mea de sănătate/prejudiciul să fie examinate de proprii dumneavoastră experți medicali?

Toate documentele anexate la cerere trebuie să fie traduse în limba spaniolă, întrucât aceasta este singura limbă acceptată de autoritatea de despăgubire.

Mi se vor rambursa cheltuielile de deplasare dacă trebuie să mă supun unui examen medical în această țară?

Nu.

Care este durata aproximativă în care se obține o decizie cu privire la acordarea de despăgubiri din partea autorității/organismului competent?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, termenul pentru solicitarea ajutorului este, în general, de un an de la data săvârșirii infracțiunii.

Termenele pentru emiterea unei decizii de acordare sau de refuzare a ajutorului, fie definitive, fie provizorii, sunt după cum urmează:

  • pentru vătămări corporale invalidante, agravarea vătămărilor corporale produse inițial sau deces: 6 luni.
  • pentru incapacitate temporară: 4 luni.
  • pentru costurile tratamentului terapeutic ulterior infracțiunilor sexuale și pentru cheltuieli funerare: 2 luni.

Se poate considera că cererile au fost respinse în cazul în care nu a fost emisă în mod expres nicio decizie până la expirarea termenului de emitere a unei decizii.

În cazul infracțiunilor de terorism, în general, cererile trebuie să fie prezentate în termen de un an de la data producerii prejudiciului sau din momentul în care a existat un diagnostic care demonstrează un raport de cauzalitate între consecință și actul terorist. În cazul ajutorului pentru studii, termenul este de trei luni de la înscrierea la curs.

Termenul pentru adoptarea și comunicarea deciziei relevante este de 12 luni, cu excepția ajutorului pentru studii, care este de 6 luni, considerându-se că cererea a fost admisă în cazul în care termenele au expirat fără emiterea unei decizii în mod expres.

În ce limbă voi primi decizia cu privire la cererea mea?

În limba spaniolă.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizie, cum o pot contesta?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, solicitanții pot contesta deciziile adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutorul stabilit prin lege în termen de o lună de la data notificării. În cazul în care decizia nu este atacată în acest termen, singura opțiune este aceea de a introduce o cale extraordinară de atac în fața ministerului menționat mai sus.

Calea de atac poate fi introdusă în fața Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice sau în fața Comisiei Naționale de Ajutor și Asistență pentru Victimele Infracțiunilor Săvârșite prin Violență (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Comisia Națională este organismul competent să decidă cu privire la căile de atac formulate împotriva deciziilor adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutoarele acordate în temeiul legislației aplicabile.

În cazul în care, după introducerea căii de atac, trec trei luni fără adoptarea unei decizii de către Comisia Națională, calea de atac poate fi considerată respinsă, în acest caz împotriva acestei respingeri fiind posibil să se formuleze recurs.

În cazul infracțiunilor de terorism, deciziile emise de Ministerul de Interne cu privire la procedurile administrative de solicitare a diferitelor tipuri de ajutor pot fi atacate la nivel intern sau pot fi contestate în mod direct în cadrul sistemului judiciar administrativ.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) în temeiul normelor celeilalte țări?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, victimele pot solicita asistență juridică în conformitate cu condițiile de fond și de formă prevăzute în legislația aplicabilă în Spania.

În special, conform legislației spaniole, victimele violenței de gen au dreptul de a beneficia de consiliere juridică gratuită imediat, înainte de depunerea plângerii, precum și de apărare și de reprezentare gratuită din partea unui avocat și a unui reprezentant judiciar în cadrul tuturor proceselor și al procedurilor administrative care rezultă în mod direct sau indirect din actele de violență suferite.

În aceste situații, ar trebui ca apărarea victimei să fie preluată de către o singură echipă juridică, cu condiția ca aceasta să garanteze în mod corespunzător dreptul la apărare al victimei. Acest drept se aplică, de asemenea, beneficiarilor oricărui ajutor în cazul în care victima a decedat, în măsura în care aceștia nu au fost implicați în faptele de violență.

În cazul infracțiunilor de terorism, victimele terorismului recunoscute de legislația spaniolă au dreptul la asistență juridică în toate procedurile judiciare și procedurile administrative care decurg din actul terorist care a condus la recunoașterea lor ca victime, indiferent de resursele lor financiare, în conformitate cu legislația privind asistența juridică în vigoare în Spania.

În orice caz, asistența juridică imediată este garantată pentru toate victimele terorismului care solicită acest lucru. Dreptul la asistență juridică se va pierde dacă ulterior nu se recunoaște statutul de victimă, dacă se pronunță o hotărâre de achitare împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac sau dacă se respinge cauza, fără obligația de rambursare a cheltuielilor aferente oricăror beneficii acordate cu titlu gratuit până la momentul respectiv.

În această țară există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri într-o cauză transfrontalieră?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor competente, unde li se vor da informații cu privire la asistența financiară de care se pot beneficia și cu privire la diferitele proceduri de solicitare a acesteia.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând următorul link.

Biroul de informare și sprijin pentru victimele terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.