Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Aký orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v prípadoch, ktoré majú cezhraničný dosah?

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu, ktorý bude rozhodovať o mojej žiadosti, aj keď ide o prípad s cezhraničným dosahom (bez toho, aby som sa musel obrátiť na kontaktné miesto v mojej rodnej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

Pri zaslaní prostredníctvom asistenčného orgánu a pri zaslaní prostredníctvom obete: v zásade nemecky a anglicky.

(pokiaľ nie je pri priamej komunikácii s orgánom pre obeť kontakt v nemčine alebo angličtine možný, sú akceptované aj údaje v inom jazyku, ktoré sa následne preložia).

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Orgán.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Žiadne náklady nevznikajú.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Prítomnosť sa zvyčajne nevyžaduje.

V prípade predvolania orgánom sú preplácané cestovné náklady, ktoré si je potrebné uplatniť. Príslušným je Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Ak je to potrebné, áno.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Zvyčajne je pribraný vnútroštátny resp. orgánom poverený znalec, ktorý do posudku zahrnie aj predložené potvrdenia z domovskej krajiny.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Áno.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Dĺžka konania závisí od požadovaného plnenia, väčšinou je rozhodnutie vydané do šiestich mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V nemčine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Je možné podať sťažnosť proti rozhodnutiu Servisu ministerstva sociálnych vecí (Sozialministeriumservice) na Spolkovom správnom súde (okrem toho je možné sa obrátiť na Ústavný súdny dvor a Správny súdny dvor).

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Áno. Náhrada nákladov na advokáta však nie je na Servise ministerstva sociálnych vecí a na Spolkovom správnom súde stanovená.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Prípadná podpora prostredníctvom organizácie na pomoc obetiam trestných činov (napr. Weisser Ring) by s ňou musela byť ujasnená.

Posledná aktualizácia: 20/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.