Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

a) Komisia pre finančnú pomoc obetiam úmyselných násilných činov môže pomôcť belgickým obetiam alebo obetiam s bydliskom v Belgicku v ich úsilí o získanie odškodnenia v inej krajine EÚ.

Adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) V prípade vecí obetí terorizmu je potrebné kontaktovať odbor komisie pre boj proti terorizmu.

Poštová adresa:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
E-mailová adresa: terrorvictims@just.fgov.be

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

  • žiadosť o odškodnenie? Vo francúzštine, holandčine, nemčine a angličtine.
  • podporné dokumenty? Vo francúzštine, holandčine, nemčine a angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Takýto prípad sa ešte nestal. Táto záležitosť sa stále skúma.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Nie.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Tento prvok hodnotí komisia v závislosti od ujmy a vážnosti ujmy, ktorú obeť utrpela.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

V súčasnosti je to 18 mesiacov. Postup je rovnaký ako pri cezhraničných prípadoch a „vnútroštátnych“ veciach.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Vo francúzštine, holandčine, nemčine alebo angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Neexistuje postup odvolania sa proti rozhodnutiam komisie. Je možné podať len žalobu o neplatnosť na Belgickej štátnej rade.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od advokáta) podľa pravidiel inej krajiny?

Nie, komisia sa nezapája do tejto záležitosti.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Existujú služby pomoci obetiam, ktoré môžu pomôcť obetiam pri podávaní žiadosti o finančnú pomoc na komisiu pre finančnú pomoc.

Pomoc obetiam závisí od obcí a regiónov v Belgicku.

Viac informácií (najmä o rôznych službách oprávnených poskytovať pomoc) nájdete na týchto webových sídlach:

Federácia Wallonie-Bruxelles: victimes.be

Flámsko: slachtofferzorg.be

Posledná aktualizácia: 14/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.