Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI BULHARSKEJ REPUBLIKY

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Bulharská republika

Web: https://www.compensation.bg

V prípade trestných činov spáchaných na území Bulharskej republiky, pokiaľ ide o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch, rozhodovacím orgánom je Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov.

V prípade trestných činov spáchaných mimo územia Bulharskej republiky Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov koná ako asistenčný orgán a predkladá žiadosť o náhradu škody príslušnému orgánu krajiny, v ktorej bol trestný čin spáchaný.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, je to možné.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

  • žiadosť? V bulharskom a anglickom jazyku.
  • podporné dokumenty? V bulharskom a anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Národná rada pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov uhradí preklad týchto dokumentov.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie, netreba uhradiť žiadne poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Obeť sa osobne nezúčastňuje na konaní, v rámci ktorého krajina priznáva náhradu škody.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Áno. Lekárske potvrdenia vrátane dokladov potvrdzujúcich náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vydala dotknutá krajina, môžu byť akceptované a/alebo uznané, ale národná rada o tejto otázke rozhoduje osobitne v každom jednotlivom prípade.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Za cestovné náklady súvisiace s lekárskym vyšetrením môže byť poskytnutá náhrada, ale národná rada o tejto otázke rozhoduje osobitne v každom jednotlivom prípade.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Preskúmanie žiadosti o náhradu škody sa vykoná do jedného mesiaca od dátumu jej prijatia. V prípade potreby možno túto lehotu predĺžiť až na tri mesiace.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V bulharskom a anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiam Národnej rady pre pomoc a náhradu škody obetiam trestných činov sa nemožno odvolať.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Účasť právnika na konaní, v rámci ktorého krajina priznáva náhradu škody, nie je potrebná.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Áno. Bulharské združenie organizácií na podporu obetí.

Tel. +359 2 981 9300.

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.