Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica grada Vukovara 49
Záhreb

Nikica Hamer Vidmar

Telefón: +385 1 371 4756
Fax: +385 1 371 4798

Nikica.HamerVidmar@mpu.hr

Webové sídlo: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, podaním žiadosti Ministerstvu spravodlivosti Chorvátskej republiky priamo alebo doporučenou poštou.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení?

Žiadosť a podporné dokumenty musia byť v chorvátčine. Ak je žiadosť a podporné dokumenty v cudzom jazyku, musia byť predložené spolu s ich overeným prekladom, ktorý vyhotoví úradne schválený prekladateľ.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Orgán, ktorý rozhoduje, žiadosť ani podporné dokumenty neprekladá ani nehradí náklady na preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

V konaní o tejto žiadosti sa nehradia správne a iné poplatky.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Ak sa Výbor pre peňažné odškodnenie obetí rozhodol pozvať žiadateľa na vypočutie alebo prizvať k osobnej účasti na konaní, žiadateľovi sa uhradia cestovné náklady.

V priebehu konania a pri prijímaní rozhodnutia sa spravidla nepožaduje prítomnosť žiadateľa, a ak treba vypočuť žiadateľa, svedka, znalca alebo iné osoby, môže Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov ako orgán, ktorý rozhoduje, požiadať príslušný orgán druhého členského štátu Európskej únie, v ktorom žiadateľ požiadal o odškodnenie, o vykonanie týchto úkonov.

Okrem toho sa vypočutie, ktoré by bolo potrebné v danom konaní, môže uskutočniť prostredníctvom technických pomôcok vrátane počítačových technológií, elektronických komunikačných sietí a iných pomôcok na prenos obrazu a zvuku. V takomto prípade vypočutie uskutoční Výbor pre finančné odškodnenie obetí trestných činov, ktorý je orgánom rozhodujúcim o žiadosti žiadateľa.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárska dokumentácia vyhotovená v zahraničí sa uznáva, ale Výbor pre peňažné odškodnenie obetí trestných činov ako orgán, ktorý rozhoduje, lekársku dokumentáciu skontroluje a posúdi, a v prípade potreby nariadi získanie lekárskeho posudku.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Príslušný orgán vydá rozhodnutie o žiadosti do 60 dní, ak je žiadosť úplná a v poriadku (ak boli predložené a priložené všetky dokumenty, údaje a dôkazy potrebné na vydanie rozhodnutia). Ak je však žiadosť neúplná, čas potrebný na vydanie rozhodnutia je dlhší.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Rozhodnutie o žiadosti bude vyhotovené v chorvátskom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie, ale účastník konania môže podať návrh na správny opravný prostriedok vo forme správnej žaloby na príslušnom správnom súde do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Nie

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Áno

Posledná aktualizácia: 01/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.