Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Informácie nie sú k dispozícii.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Svoju žiadosť môžete odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o odškodnení:

– žiadosť?

V gréckom a anglickom jazyku.

– podporné dokumenty?

V gréckom a anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Neuplatňuje sa.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša účasť sa nevyžaduje.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Neuplatňuje sa.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske osvedčenia, ktoré vydali lekári v krajine vášho bydliska, budú uznané.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Neuplatňuje sa.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Vydanie rozhodnutia trvá šesť mesiacov odo dňa, keď boli poskytnuté všetky informácie.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o odškodnení?

V gréckom a anglickom jazyku.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie môžete napadnúť podaním žaloby na správny súd, a to do 75 dní od vydania rozhodnutia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

V súvislosti s konaním, ktoré sa týka vášho prípadu, môžete požiadať o právnu pomoc.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Informácie o žiadostiach o odškodnenie získate, ak sa obrátite priamo na útvar sociálneho poistenia.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.