Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Česko

Autor obsahu
Česko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Ministerstvo spravodlivosti ČR, Odbor odškodňovania

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel.: (420) 221997966
Fax: (420) 221997967

E-mail: odsk@msp.justice.cz

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V ktorom(-ých) jazyku(-och) prijíma dokumenty orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení?

V češtine, slovenčine alebo angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o odškodnení, preloží žiadosť alebo podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto to uhradí?

Rozhodovací orgán neprijme žiadne dokumenty v iných jazykoch ako v českom, slovenskom či anglickom (nebude na ne prihliadať, respektíve vyzve podávateľa, aby dodal žiadosť alebo dokumenty preložené do niektorého z akceptovaných jazykov). Podávateľ si v prípade potreby zabezpečí preklad dokumentov do anglického jazyka na vlastné náklady.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na konaní a/alebo v čase, kedy sa rozhoduje o mojej žiadosti, mám nárok na náhradu cestovných nákladov? Ako si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Nemáte nárok na náhradu cestovných nákladov.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budem mať k dispozícii tlmočníka?

Rozhodovací orgán nezabezpečuje tlmočnícke služby.

Uzná sa mi lekárske potvrdenie, ktoré vydal lekár v krajine môjho bydliska, alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši lekárski odborníci?

Lekárske potvrdenie z miesta bydliska bude s najväčšou pravdepodobnosťou uznané.

Získam náhradu cestovných nákladov, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Nie.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o odškodnení?

Rozhodnutie o žiadosti by sa malo prijať do 3 mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojej žiadosti?

V češtine alebo angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Podaním správnej žaloby na súde.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Áno, na vlastné náklady.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Najväčšia mimovládna organizácia na podporu obetí trestných činov je Biely kruh obetí.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.