Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na odškodnenie v cezhraničných prípadoch?

Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov

Môžem poslať svoju žiadosť o uplatnenie nároku priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby som sa musel obracať na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Žiadosť nie je potrebné posielať prostredníctvom asistenčného orgánu. Žiadosť možno zaslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine (dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov), ktorý následne pošle žiadosť na políciu v obvode, kde sa trestný čin vyšetroval. Žiadosť je možné zaslať aj priamo polícii.

V akom jazyku (jazykoch) akceptujú orgány pre odškodnenie žiadosť o uplatnenie nároku a podporné dokumenty?

Akceptujú sa všetky dokumenty zaslané v dánčine, ako aj v angličtine. Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov by však uprednostnil, keby boli všetky dokumenty pokiaľ možno preložené do dánčiny.

Dánsko uzavrelo so severskými krajinami Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko jazykovú dohodu, podľa ktorej majú občania týchto krajín v inej severskej krajine právo používať vlastný jazyk. Dohoda sa vzťahuje na dánčinu, fínčinu, islandčinu, nórčinu a švédčinu.

Ak orgán pre odškodnenie prekladá žiadosti o uplatnenie nároku/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ, kto za preklad platí?

V prípadoch odškodnenia platí za preklad dokumentov dánska polícia.

Platia sa v tejto krajine za spracovanie mojej žiadosti o uplatnenie nároku (doručenej z inej krajiny EÚ) nejaké administratívne alebo iné poplatky? Ak áno, ako ich môžem zaplatiť?

Nie.

Ak sa musím zúčastniť na konaní a/alebo na rozhodovaní o mojej žiadosti o uplatnenie nároku, je možné, aby mi boli preplatené cestovné náklady? Ako o ich preplatenie môžem požiadať? Na koho sa mám obrátiť?

Posudzovanie prípadu prebieha písomne. Ako žiadateľ sa preto nemusíte zúčastniť na posudzovaní prípadu dánskym Výborom pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov ani na prijímaní rozhodnutia výborom.

Poskytuje sa v prípade, že musím byť osobne prítomný, tlmočník?

Keďže sa prípad posudzuje písomne, otázky týkajúce sa osobnej účasti a pomoci s tlmočením nie sú relevantné.

Budú osvedčenia o zdravotnom stave vydané lekármi v mojej krajine pobytu akceptované alebo uznané – alebo bude musieť môj zdravotný stav/moju ujmu vyšetriť váš lekársky expert?

Lekárske kontroly a vyšetrenia vykonané lekármi v tejto krajine sa nevyžadujú. Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov vo všeobecnosti prijíma všetky osvedčenia o zdravotnom stave.

Ak musím podstúpiť lekársku prehliadku v tejto krajine, budú mi preplatené cestovné náklady?

Ak bývate v inej krajine EÚ, v tejto krajine zvyčajne nie sú potrebné lekárske vyšetrenia, pretože vyšetrenie sa môže uskutočniť vo vašej krajine pobytu.

Výdavky na cestu na liečenie a z liečenia sa môžu pokryť ako výdavky súvisiace so zotavením.

Ako dlho približne trvá, kým z príslušného úradu alebo orgánu dostanem rozhodnutie o odškodnení?

Trvanie posudzovania prípadu zo strany dánskeho Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov sa môže v jednotlivých prípadoch značne líšiť. Dôvodom je okrem iného potreba získať dodatočné informácie o prípade od polície, lekárov alebo iných orgánov v závislosti od konkrétnych okolností. Rovnako v prípadoch, keď ide o trvalú ujmu alebo stratu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bude možno potrebné predložiť prípad na Úrade pre poistenie v oblasti trhu práce (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring), v dôsledku čoho sa môže trvanie posudzovania prípadu predĺžiť.

Vyše 50 % nových prípadov doručených dánskemu Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov sa spracuje do 50 dní v súlade s mimoriadne rýchlym postupom, ktorý sa používa v nekomplikovaných prípadoch. Patria sem prípady, keď je k dispozícii konečný rozsudok týkajúci sa tak otázky viny, ako aj výšky odškodnenia.

Ak prípad nemožno vyriešiť v rámci mimoriadne rýchleho postupu, obvyklý čas na vybavenie prípadu zo strany dánskeho Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov je v súčasnosti do 18 mesiacov od prijatia novej žiadosti o odškodnenie.

Posúdenie vášho prípadu môžete urýchliť tým, že výboru predložíte dôkazy o svojich nárokoch. Dokumentácia môže pozostávať napríklad z príjmových dokladov o nákupe liekov, lekárskych potvrdení o trvaní choroby alebo z vyhlásenia zamestnávateľa týkajúceho sa straty príjmu v dôsledku ujmy.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

Dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov vypracúva všetky rozhodnutia v dánčine. Rozhodnutie si následne môžete dať preložiť asistenčnému orgánu vo svojej domovskej krajine.

Ak s rozhodnutím nie som spokojný, ako proti nemu môžem namietať?

Proti rozhodnutiu dánskeho Výboru pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov sa nemôžete odvolať prostredníctvom iných orgánov. Ak chcete rozhodnutie zmeniť, musíte sa najprv obrátiť na dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov a vysvetliť, prečo s rozhodnutím nesúhlasíte. Výbor potom posúdi, či existuje dôvod na opätovné otvorenie preskúmania prípadu. Kritériom zvyčajne je, aby žiadateľ poskytol nové a relevantné informácie, ktoré majú význam z hľadiska vyriešenia prípadu.

Ak dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov svoje rozhodnutie potvrdí, môžete dať rozhodnutie výboru preskúmať na súde.

Takisto môžete podať sťažnosť parlamentnému ombudsmanovi.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc právnika) podľa pravidiel druhej krajiny?

Posudzovanie prípadov sa vykonáva tak, že vo všeobecnosti právnu pomoc nepotrebujete, podľa predpisov v tejto krajine však taká možnosť existuje. V osobitných prípadoch môže dánsky Výbor pre odškodnenie za ujmy v dôsledku trestných činov rozhodnúť, že žiadateľ musí úplne alebo čiastočne uhradiť výdavky, ktoré mu vznikli v súvislosti s konaním pred výborom.

Nie je podmienkou, že by akúkoľvek právnu pomoc alebo prístup k právnikovi mal zabezpečovať právnik alebo organizácia poskytujúca právnu pomoc v tejto krajine.

Nachádzajú sa v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi pomôžu požiadať o odškodnenie v cezhraničnom prípade?

Posledná aktualizácia: 04/05/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.