Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Ktorý orgán rozhoduje o nároku na náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Rada pre sociálne poistenie

Endla 8
15092
TALIN

Tel. +372 612 1360
Fax +372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové sídlo: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:
Rozhodovacím orgánom je Rada pre sociálne poistenie spolu so svojimi miestnymi dôchodkovými oddeleniami. Čoskoro budete môcť nájsť informácie o miestnych dôchodkových oddeleniami na tejto stránke.

Môžem svoju žiadosť zaslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú dokumenty orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody?

V úradných jazykoch EÚ, prednostne v estónskom alebo anglickom jazyku.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Prekladateľskú službu uhradí orgán, ktorý objedná preklad.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojom nároku, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Počas rozhodovacieho procesu sa nevyžaduje vaša fyzická prítomnosť.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Vaša osobná prítomnosť nie je potrebná.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenie preskúmali vaši posudkoví lekári?

Dokumenty vydané v iných členských štátoch Európskej únie sa uznajú, ale posudkový lekár posúdi zdravotný stav a zranenia obete na základe lekárskych dokumentov vydaných v krajine bydliska obete.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine musím podstúpiť lekárske vyšetrenie?

Nemusíte absolvovať lekársku prehliadku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Rozhodnutie sa prijme do 30 dní odo dňa prijatia posledného dokumentu.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o svojom nároku?

V estónčine.

Ak nie som spokojný s rozhodnutím, akým spôsobom ho môžem napadnúť?

Rozhodnutie je možné napadnúť do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Alternatívne je možné podať sťažnosť správnemu súdu podľa postupu ustanoveného v Správnom súdnom poriadku. Námietku vyriešime do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny EÚ?

Áno.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetiam, ktoré mi môžu pomôcť s uplatnením nároku na náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Áno: poskytovatelia podpory obetiam. Ich kontaktné údaje sú dostupné na webovom sídle Rady pre sociálne poistenie.

Posledná aktualizácia: 15/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.