Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Štátna pokladnica

P.O. Box 50

FI-00054 State Treasury, Finland

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Svoju žiadosť môžete odoslať priamo štátnej pokladnici (Valtiokonttori). Je však potrebné upozorniť na obmedzenie, ktoré sa týka jazyka dokumentov, ako je vysvetlené ďalej.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody, žiadosti?

A podporné dokumenty?

Žiadosť sa musí vypracovať vo fínčine, švédčine alebo v angličtine. Podporné dokumenty musia byť takisto v jednom z týchto jazykov.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preloží, kto to uhradí?

Štátna pokladnica neprijme žiadosť na spracovanie, pokiaľ nie je vypracovaná v jednom z uvedených jazykov. Ak potrebujete pomôcť s prekladaním dokumentov, môžete sa obrátiť na asistenčný orgán v krajine, v ktorej žijete.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Za spracovanie vašej žiadosti sa vám nebudú účtovať žiadne správne náklady.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vecou sa bude zaoberať štátna pokladnica v písomnom konaní. Vaša osobná účasť sa v priebehu žiadnej časti konania nebude vyžadovať.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska – alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/ujmu na zdraví preskúmali vaši posudkoví lekári?

Osvedčenie o zdravotnom stave vydané lekárom v krajine vášho pobytu bude uznané ako dôkaz o utrpenej ujme na zdraví.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Rozhodnutie sa vám doručí v priemere 6 až 8 mesiacov po tom, ako štátna pokladnica dostane vašu žiadosť.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Štátna pokladnica vydáva rozhodnutia iba vo fínčine a švédčine. Ak ste podali svoju žiadosť v angličtine, dostanete spolu s rozhodnutím zhrnutie obsahu rozhodnutia v angličtine.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Proti rozhodnutiu o náhrade škody môžete podať opravný prostriedok v písomnej forme na sociálnom súde (Vakuutusoikeus) do 30 dní odo dňa, keď ste sa dozvedeli o rozhodnutí. Usmernenia o spôsobe podania opravného prostriedku sú pripojené k rozhodnutiu štátnej pokladnice o náhrade škody.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc od právnika) podľa pravidiel inej krajiny?

Štátna pokladnica vám môže poskytnúť poradenstvo o veciach týkajúcich sa uplatnenia nároku na náhradu škody. Ak pri príprave svojej žiadosti využijete pomoc externého právnika, súvisiace náklady je možné nahradiť iba vtedy, ak vám bola poskytnutá právna pomoc alebo pridelený právny poradca na pojednávanie vo veci na súde. Takisto je možné získať náhradu za náklady na prípravu žiadosti, ak o veci nerozhoduje súd, keď spĺňate finančné podmienky stanovené pre získanie právnej pomoci.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s uplatňovaním nároku na náhradu škody?

Pomoc pri podaní žiadosti môžete získať od fínskej organizácie na podporu obetí (Rikosuhripäivystys) (RIKU). Kontaktné údaje tejto organizácie nájdete na jej webovom sídle https://www.riku.fi/en/home/

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.