Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Ktorý orgán rozhoduje o žiadosti o náhradu škody v cezhraničných prípadoch?

Na každom tribunal de grande instance (prvostupňovom súde) rozhoduje o žiadostiach o náhradu škody predložených obeťami trestných činov alebo ich pozostalými Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI (výbor pre odškodnenie obetí trestných činov).

Pokiaľ ide o terorizmus (FR), o žiadostiach rozhoduje Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (Záručný fond pre teroristické a iné trestné činy – FGTI), ktorý v prípade námietky podlieha kontrole sudcu.

Môžem svoju žiadosť odoslať priamo rozhodovaciemu orgánu v tejto krajine aj v cezhraničných prípadoch (bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na asistenčný orgán v mojej domovskej krajine)?

Áno, môžete sa obrátiť priamo na orgán, ktorý bude môcť rozhodnúť o vašej žiadosti.

V akom(-ých) jazyku(-och) prijímajú orgány, ktoré rozhodujú o náhrade škody:

– žiadosť o náhradu škody?

– podporné dokumenty?

Žiadosť a dokumenty sa prijímajú vo francúzštine a v angličtine.

Ak orgán, ktorý rozhoduje o náhrade škody, nechá žiadosť/podporné dokumenty z inej krajiny EÚ preložiť, kto to uhradí?

Od cezhraničných obetí sa žiada, aby v rámci možností zabezpečili preklad nevyhnutných dokumentov do francúzštiny na vlastné náklady.

Vzťahujú sa na spracovanie mojej žiadosti (prijatej z inej krajiny EÚ) správne alebo iné poplatky, ktoré treba zaplatiť v tejto krajine? Ak áno, akým spôsobom ich môžem uhradiť?

Nie.

Ak sa vyžaduje moja účasť na tomto konaní a/alebo v čase, keď sa rozhoduje o mojej žiadosti, môžem získať náhradu cestovných nákladov? Akým spôsobom si môžem uplatniť náhradu týchto nákladov? Na koho sa mám obrátiť?

Vaša prítomnosť nie je povinná. Za určitých podmienok si však môžete nárokovať náhradu svojich cestovných nákladov, diéty vrátane nákladov na stravu a ubytovanie, ako aj náhradu nákladov na účasť na súdnom konaní.

Ak chcete získať túto náhradu, musíte sa obrátiť na súdny orgán, ktorý vás predvolal.

Ak sa vyžaduje moja osobná účasť, budú zabezpečené tlmočnícke služby?

Áno, ak prídete, bude bezplatne zabezpečený tlmočník.

Uznajú sa mi lekárske potvrdenia, ktoré vydali lekári v krajine môjho bydliska, alebo sa bude vyžadovať, aby môj zdravotný stav/moje zranenia preskúmali vaši lekárski znalci?

Lekárske potvrdenia z krajiny vášho bydliska budú uznané. V prípade potreby dokumenty možno posúdi lekársky znalec.

Získam náhradu za cestovné náklady, ak v tejto krajine podstúpim lekárske vyšetrenie?

Odborné lekárske vyšetrenie sa prednostne naplánuje na základe vzájomnej dohody s obeťou počas niektorého z jej pobytov vo Francúzsku. V iných prípadoch sa po predložení podporných dokumentov môžu cestovné náklady, ktoré vynaložila obeť, aby sa dostavila na odborné lekárske vyšetrenie, stať predmetom náhrady od FGTI.

Ako dlho približne trvá, kým príslušný orgán/subjekt rozhodne o náhrade škody?

Podateľňa výboru CIVI bezodkladne postúpi žiadosť záručnému fondu.

Záručný fond musí obeti predložiť ponuku v lehote dvoch mesiacov od doručenia úplného spisu postúpeného podateľňou výboru CIVI.

Ak obeť ponuku prijme, dohoda sa postúpi predsedovi výboru CIVI na schválenie. V prípade schválenia je táto dohoda vykonateľná. Rozhodnutie sa oznámi obeti a záručnému fondu, ktorý pristúpi k úhrade.

V prípade odôvodneného zamietnutia žiadosti zo strany záručného fondu, odmietnutia ponuky zo strany obete alebo v prípade, že obeť na ponuku záručného fondu neodpovie v lehote dvoch mesiacov, sa konanie stáva súdnym: žiadosť teda posúdi sudca, ktorý overí vyhlásenia, ako aj predložené dokumenty.

Prokurátor republiky a záručný fond predložia svoje pripomienky najneskôr 15 dní pred pojednávaním. Žiadateľ a záručný fond sa musia predvolať aspoň dva mesiace vopred.

Po prerokovaní na neverejnom pojednávaní sa rozhodnutie výboru CIVI priznať náhradu škody alebo zamietnuť žiadosť oznámi žiadateľovi a záručnému fondu, ktorý uhradí priznanú náhradu škody v priebehu mesiaca nasledujúceho po tomto oznámení.

V prípade terorizmu (FR) záručný fond vyplatí určitú sumu ako preddavok v priebehu mesiaca, ktorý nasleduje po doručení úplného spisu, ak je oprávnený. Záručný fond predloží ponuku náhrady škody obeti (keď sa jej stav stabilizuje) alebo blízkym osobám zosnulých obetí v lehote troch mesiacov.

V ktorom jazyku dostanem rozhodnutie o náhrade škody?

Rozhodnutie dostanete vo francúzštine. Môžete požiadať o jeho bezplatný preklad.

Ak nie som spokojný(-á) s rozhodnutím, ako ho môžem napadnúť?

Ak nie ste spokojní s rozhodnutím výboru CIVI, môžete požiadať o nové preskúmanie Cour d’appel (odvolací súd), do ktorého právomoci patrí výbor CIVI.

Môžem získať právnu pomoc (pomoc advokáta) podľa pravidiel inej krajiny?

Môžete získať právnu pomoc podľa pravidiel platných vo Francúzsku.

Existujú v tejto krajine nejaké organizácie na podporu obetí, ktoré mi môžu pomôcť s podaním žiadosti o náhradu škody v cezhraničnom prípade?

Organizácie na podporu obetí, ktoré sa nachádzajú v úradoch na podporu obetí na súdoch a vo svojich vlastných priestoroch, by vám mohli poskytnúť bezplatnú podporu pri príprave vašej žiadosti o náhradu škody.

Posledná aktualizácia: 05/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.