Ak sa môj nárok (z inej krajiny) má posudzovať v tejto krajine

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Aký orgán rozhoduje o žiadosti o odškodnenie v prípadoch, ktoré majú cezhraničný dosah?

Rozhodovacími orgánmi sú príslušné orgány v oblasti zaopatrenia (Versorgungsbehörden) v spolkových krajinách. Právomoc sa určuje podľa toho, v ktorej spolkovej krajine bol trestný čin spáchaný. Zahraniční žiadatelia nemusia vyhľadávať príslušný subjekt, ale môžu sa obrátiť na centrálny kontaktný bod (spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí). Ten postúpi žiadosť o odškodnenie príslušnému orgánu.

Môžem svoju žiadosť poslať priamo orgánu v tejto krajine, ktorý bude rozhodovať o mojej žiadosti, aj keď ide o prípad s cezhraničným dosahom (bez toho, aby som sa musel obrátiť na kontaktné miesto v mojej rodnej krajine)?

Je to možné, mali by byť však informované aj príslušné asistenčné orgány.

V akom jazyku/akých jazykoch akceptujú orgány poskytujúce odškodnenie:

– žiadosť?

V ktoromkoľvek európskom jazyku

– sprievodné podklady?

V ktoromkoľvek európskom jazyku

Kto znáša náklady, ak orgán poskytujúci odškodnenie nechá preložiť žiadosť/sprievodné podklady z inej krajiny EÚ?

Preklady sa žiadateľom poskytujú bezplatne. Náklady zvyčajne znášajú rozhodovacie orgány.

Je spracovanie mojej žiadosti (ktorá bola predložená z inej krajiny EÚ) spojené v tejto krajine s administratívnymi alebo inými poplatkami? Ak áno, kto znáša tieto náklady?

Administratívne náklady alebo poplatky sa v záležitostiach odškodňovania obetí v Nemecku nevyberajú.

Budú mi preplatené cestovné náklady, ak musím byť prítomný na konaní a/alebo ak sa rozhoduje o mojej žiadosti? Ako si ich môžem uplatniť? Na koho sa musím obrátiť?

Cestovné náklady, pokiaľ sú nevyhnutné, znáša príslušný rozhodujúci orgán.

Budem mať k dispozícii tlmočníka, ak musím byť osobne prítomný?

Právny nárok na tlmočníka neexistuje. V praxi sú však zvyčajne tlmočníci prizvaní, ak je to nevyhnutné.

Budú akceptované alebo uznané moje lekárske potvrdenia z mojej domovskej krajiny alebo vyšetrí môj zdravotný stav/moje zranenie lekársky znalec tejto krajiny?

Takéto potvrdenia sú zvyčajne akceptované.

Budú mi nahradené cestovné náklady, ak sa musím v tejto krajine podriadiť lekárskemu vyšetreniu?

Cestovné náklady, pokiaľ sú nevyhnutné, znáša príslušný rozhodujúci orgán.

Približne ako dlho to trvá, kým orgán/subjekt vydá rozhodnutie o odškodnení?

Dĺžku konania o odškodnení nie je možné určiť všeobecne, pretože veľmi výrazne závisí od okolností jednotlivého prípadu.

V akom jazyku dostanem rozhodnutie o mojej žiadosti?

Rozhodnutie sa spravidla prekladá do príslušného národného jazyka.

Ako môžem postupovať proti rozhodnutiu, ak s ním nesúhlasím?

Proti rozhodnutiu v konaní o odškodnení je možné podať námietku. Ak sa námietke nevyhovie, je možná žaloba na sociálnom súde (Sozialgericht).

Môžem si podľa predpisov inej krajiny privolať pomoc právneho zastúpenia (podporu prostredníctvom advokáta)?

Každý žiadateľ si môže k svojej záležitosti kedykoľvek privolať pomoc právneho zastúpenia. Náhrada nákladov však možná nie je.

Existujú v tejto krajine organizácie na pomoc obetiam, ktoré ma v mojom prípade s cezhraničným dosahom podporia vo veci žiadosti o odškodnenie?

V Nemecku existuje množstvo miestnych, regionálnych a celoštátnych organizácií na pomoc obetiam, ktoré môžu postihnutým osobám poskytnúť podporu. Dobrý prehľad, aj v anglickom a španielskom jazyku, nájdete na webovej stránke http://www.odabs.org.

Posledná aktualizácia: 17/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.